خانه گنجینه تعبیر خواب گ

تعبیر خواب گردن

  • بروزرسانی: سه شنبه 05 فروردين 1399
  • شناسه: 1443
  • بازدید: 8
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب گردن

تعبیر خواب گردن

اگر کسی دید گردن او قوی است، امانتدار و با ایمان است. اگر کسی در خواب بار سنگینی را بر روی گردن خود دید که تحمل حمل آن بار را نداشت، به مشکلات یا بیماری مبتلا می شود ولی اگر حمل بار برایش مشکلی نداشت، در بیداری کاری را انجام می دهد که برای او سودمند است و انسان صالحی نیز هست.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن گردن بر پنج وجه است:
1. امانت،
2. توانایی،
3. خیانت،
4. وام،
5. بیماری.

حضرت دانیال می گوید: دیدن گردن به خواب، دلیل امانت است و محل دین. اگر دید گردن او چون شیر شد، دلیل قوت است و صلاح دین و امانت نگه داشتن. اگر گردن خود را ضعیف دید، تاویلش به خلاف این است. اگر دید ماری در گردن او حلقه شده بود، دلیل که زکات مال نداده باشد.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر کسی در خواب به گردن خود بار گرانی دید، دلیل که بیمار شود. اگر دید باری در گردن داشت و بر خود هیچ رنج از آن بار ندید، دلیل بر درستی دین است و عمر دراز.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر گردن خود را سیاه دید، دلیل که امانت را خیانت کند. اگر در خواب گردن خود را کوتاه دید، دلیل که امانت بگذارد.

جابر مغربی می گوید: اگر دید بر گردن موی داشت، دلیل که وام دار شود. اگر گردن خود را شکسته دید، دلیل که به مراد برسد و در دینش خلل افتد. اگر گردن خود را کج ببیند، دلیل که امانت را خیانت کند.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید: گردن در خواب، به جایگاه قبول امانت تعبیر میشود؛ از اینرو، اگر کسی در خواب ببیند که گردنش باریک شده است، ستمکار است و تاب تحمل امانتی را که پذیرفته است، ندارد. اگر کسی ببیند که در گردنش عیب و نقصی وجود دارد، نشانه آن است که با مردم درفتاری نموده یا در امانتی که به او سپرده اند، خیانت نموده است.

آنلی بیتون می گوید: اگر در خواب گردن خود را ببینید ، نشانة آن است كه ناراحتیهای موجود، بر كار و روابط خانوادگی شما تأثیر نامطلوب خواهد گذاشت. اگر در خواب از گردن كسی تعریف كنید ، نشانه آن است كه عشق به مادیات باعث شكستن پیمانهای خانوادگی خواهد شد.
اگر زنی خواب ببیند گردنش چون گردن مردان كلفت شده است، نشانه آن است كه اگر بر خود مسلط نشود زنی غرغرو و بداخلاق خواهد شد .

در کتاب سر زمین رویاها آمده:
خواب گردن خودتان : دوستان دروغین شما را احاطه می كنند.
گردن دیگران : از صمیم قلب عاشق هستید.
گردن فرزندانتان : بواسطة هوش آنها مغرور خواهید بود.
یك گردن خیلی كلفت : احترام و افتخار.
یك گردن خیلی بلند : ثروت.
یك گردن كوتاه : به مشكل و مانع بر می خورید.
یك گردن چرب : پول زیاد.
یك گردن شل : در یك حادثه غافلگیر خواهید شد.
یك گردن با غبغب : به مقام مهم و محترمی در اجتماع می رسید.
سه كله روی یك گردن : فراوانی پول.
شما را دار می زنند : شما همیشه آماده برای قدرت نمائی هستید.
یك غده در یك گردن دارید : بیماری.
گردن شما چرك می كنید : خبر مرگ یك دوست.
گردن شما زخمی می شود : شانس در روابط عشقی.
گردن شما باند پیچی شده : دوستان جدید پیدا میكنید.
گردنتان درد می كند : بزودی پول بدستتان میرسد.