خانه گنجینه تعبیر خواب گ

تعبیر خواب گرد و خاک (غبار)

  • بروزرسانی: دوشنبه 04 فروردين 1399
  • شناسه: 1441
  • بازدید: 20
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب گرد و خاک (غبار)

تعبیر خواب گرد و خاک (غبار)

اگر کسی در خواب دید روی اجناس داخل منزلش را گرد و خاک پوشانده، ثروت اندکی به او می رسد. اگر هوا را گرد آلود دید، مشکلاتی بر مردم آن سامان خواهد رسید. اگر ببیند که هوا را شدیداٌ غبار گرفته و نمی توان افراد و اشیا را به خوبی دید، ناراحتی پیش می آید که کسالت آور ولی زود گذر است و هر چه بیشتر گرد و خاک در چشم و دهانتان برود، تاثیر آن بیشتر است.

 

اگر کسی دید که گرد و غبار از حرکت اتومبیلی که از او دور می شود به وجود آمد، از دوری کسی یا برای از دست دادن مالی ناراحت می شود و اگر دید با نزدیک شدن اتومبیلی گرد و خاک به وجود آمد، به او خبری که زیاد خوشحال کننده نیست، خواهد رسید. اگر ببیند که غبار بر سرش نشسته باشد، وجهه اجتماعی او در خطر است.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن گرد به خواب بر سه وجه است:
1. مال،
2. بلا،
3. عقوبت.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر در خواب ببیند گرد یه چیزی نشسته بود که ملک او بود، دلیل که به قدر آن مال یابد. اگر دید میان آسمان و زمین گرد گرفته بود، دلیل بر کاری پوشیده است در آن موضع و مردم آنجا بدانند که چگونه از عهده کار بیرون آیند. اگر ببیند روی او پرده گرد بود، دلیل که او را عقوبتی رسد.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببیند روی او پرغبار بود، دلیل که به وی عقوبتی رسد. اگر غبار را در زمین و ملک خود ببیند، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند.