خانه گنجینه تعبیر خواب گ

تعبیر خواب گرسنه

  • بروزرسانی: سه شنبه 05 فروردين 1399
  • شناسه: 1447
  • بازدید: 13
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب گرسنه

تعبیر خواب گرسنه

اگر کسی در خواب خود را گرسنه دید، روزی او زیاد می شود و اگر از خوردن سیر نمی شد، آدمی طماع و حریص است.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن گرسنگی بر چهار وجه است:
1. عسرت و تنگی،
2. حرص،
3. گناه،
4. طمع داشتن به مردم.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر دید گرسنه است و چیزی نداشت که بخورد، دلیل حرص است.

جابر مغربی می گوید: اگر دید گرسنه بود مصیبت است. اگر دید گرسنه بود و چیزی خورد چنانکه سیر شد، دلیل که از معصیت توبه کند.