خانه گنجینه تعبیر خواب گ

تعبیر خواب گره

  • بروزرسانی: سه شنبه 05 فروردين 1399
  • شناسه: 1450
  • بازدید: 31
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب گره

تعبیر خواب گره

اگر کسی در خواب چیزی را محکم گره زد و بست، کارهایش بسته می گردد و اگر ریسمانی را گره زد، به کاری اعتماد خواهد کرد. گره هر چه محکمتر و کلفت تر باشد، بستگی بیشتر است. اگر نتوانست گرهی را باز کند، تا مدتها در کارهایش فرومانده خواهد بود.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر ببیند به ریسمان گره انداخت، دلیل که بر کاری اعتماد کند. اگر ببیند چیزی را محکم ببست و گره کرد، دلیلِ بستگیِ کار او باشد و هر چند گره سخت تر ببیند، بستگی کار او بیشتر خواهد بود. اگر ببیند گره نتوانست گشود، دلیل که کارهای او بسته ماند.