خانه گنجینه تعبیر خواب گ

تعبیر خواب گروگان

  • بروزرسانی: سه شنبه 05 فروردين 1399
  • شناسه: 1449
  • بازدید: 47
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب گروگان

تعبیر خواب گروگان

اگر کسی در خواب دید که او را در محلی گروگان گرفته اند، از گناه دوری می کند و اگر از نزدیکان خود را گروگان گذاشت، از شخصی رنج می بیند. اگر شخصی خود را پیش بیننده خواب گرو گذاشت، نیازمند کمک اوست.

تعبیر خواب گرو

اگر ثروت خود را گرو گذاشت، در آستانه زیان مالی قرار خواهد گرفت. اگر خواب ببینید مشغول بررسی چک و سفته هایی هستید که از دیگران به عنوان گرو گرفته اید، برای پیشرفت در زندگی امکانات زیادی در اختیار شما خواهد بود.