خانه گنجینه تعبیر خواب گ

تعبیر خواب گرگ

  • بروزرسانی: سه شنبه 05 فروردين 1399
  • شناسه: 1448
  • بازدید: 7
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب گرگ

تعبیر خواب گرگ

اگر کسی در خواب گرگی را دید که به او حمله کرد، اگر لباس او را پاره کرد، به او زیان اندک و اگر به بدنش صدمه زد، زیان فراوان خواهد دید. اگر گرگ را توانست از پای در آورد، مال خود را که بعضی زورمندان به زور از او گرفته اند، باز پس می گیرد یا ارثیه قابل توجهی به او خواهد رسید.

 

اگر گرگ فریاد های گوش خراش می کشید و عده ای گرگ دیگر را گرد خود جمع کرد، زورمندی در آن شهر بلوا و آشوب به پا می کند و یا از جانب دشمنی همجوار، به آن سامان آسیب می رسد و یا آن سرزمین توسط بلاهای آسمانی مانند طوفان و زلزله آسیب خواهد دید.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن گرگ بر سه وجه است:
1. زن،
2. کنیزک،
3. خادم.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر بیند گرگ او را بدرید، دلیل که زن طلاق دهد. اگر ببیند گرگ را بکشت و گوشت او بخورد، دلیل که به قدر آن میراث یابد.