خانه گنجینه تعبیر خواب گ

تعبیر خواب گشنیز

  • بروزرسانی: سه شنبه 05 فروردين 1399
  • شناسه: 1454
  • بازدید: 27
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب گشنیز

تعبیر خواب گشنیز

گشنیز از سبزی هایی است که خوب شناخته نشده و بعضی معبران نوشته اند غصه و ناراحتی است. دیدن و خوردن گشنیز در خواب فایده و سودی در بر ندارد.

حضرت دانیال می گوید: دیدن گشنیز در خواب غم و اندوه است و دانه آن در خواب چیزی نباشد.