خانه گنجینه تعبیر خواب گ

تعبیر خواب گلابی (امرود)

  • بروزرسانی: چهارشنبه 06 فروردين 1399
  • شناسه: 1471
  • بازدید: 28
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب گلابی (امرود)

تعبیر خواب گلابی (امرود)

هر کسی در فصل گلابی، میوه گلابی خورد، اگر بیمار است شفا می یابد و اگر بیمار نیست، به شادمانی می رسد. اگر کسی به او گلابی داد، مالی بدست می آورد که زود خرجش می کند و از کف می دهد. اگر دیدید گلابی سبز و رسیده و خوبی از درخت کندید و خوردید یا از ظرف میوه برداشتید و به خوردن آن پرداختید کام دل می یابید و به مراد می رسید.

امام صادق (ع) می فرماید: خوردن امرود در خواب بر پنج وجه است:
1. مال حلال،
2. توانگری،
3. زن،
4. یافتن مراد،
5. منفعت.

اگر ببیند پادشاه امرود می خورد، از مردی بزرگوار به همانقدر که خورده، نفع یابد.

محمد ابن سیرین می گوید: خوردن امرود به وقت خود، اگر سبز و شیرین باشد، دلیل است که مال حلال یابید. اگر از نوع زرد بود بیماری است. امرود سرخ، چون به طعم شیرین باشد مال است. اگر ترش و ناخوش بود اندوه است.

ابراهیم کرمانی می گوید: امرود سبز و شیرین به وقت خود، یافتن مراد است. اگر ببیند امرود را می خورد، دلیل برمنفعت است.