خانه گنجینه تعبیر خواب گ

تعبیر خواب گلاب

  • بروزرسانی: سه شنبه 05 فروردين 1399
  • شناسه: 1470
  • بازدید: 75
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب گلاب

تعبیر خواب گلاب

اگر کسی در خواب دید گلاب خالص می خورد، مالی حلال بدست می آورد و اگر گلاب را با نوشیدنی دیگر مخلوط کرد و خورد، مالش خالص نیست. دادن گلاب و گرفتن آن از کسی، سود رسانیدن و فایده بردن است. اگر در خواب بوی گلاب استشمام کردید، خوب است و خبری خوش به شما می رسد.

 

محمد ابن سیرین می گوید: دیدن گلاب در خواب، دلیل تندرستی است و آن که مردم او را ثنا گویند. اگر ببیند که گلاب بر کسی ریخت، دلیل تندرستی آن کس است. اگر ببیند که گلاب خورد، دلیل که غمگین گردد.

جابر مغربی می گوید: اگر ببیند که گلاب به همه می داد، به نیکویی مشهور گردد. اگر بیننده عالم بود، دلیل که مردم از علم او بهره یابند.