خانه گنجینه تعبیر خواب گ

تعبیر خواب گلدان

  • بروزرسانی: چهارشنبه 06 فروردين 1399
  • شناسه: 1472
  • بازدید: 31
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب گلدان

تعبیر خواب گلدان

آنلی بیتون می گوید: دیدن گلدان در خواب، علامت آن است كه در برخی از امور زندگی توفیق می یابید و در برخی از امور دیگر شكست می خورید.

 

دیدن گلدان شكسته در خواب ، علامت آن است كه به خاطر امری مضطرب و پریشان خواهید داشت.

در کتاب سرزمین رویاها آمده: یك مجرد خواب گلدان ببیند : یك ازدواج سریع و تولد یك نوزاد پسر.
یك گلدان در كنار یك چشمه : كار سختی در انتظار شماست.
یك گلدان پراز گل : بر دارائیتان افزوده می شود.
یك گلدان شكسته : غم بزرگی تمام وجودتان را در بر می گیرد.
یك مغازه گلدان و كوزه فروشی : شادی و پیشرفت در خانواده.
گلدانهای متعددی را می شكنید : دوستانتان را از دست می دهید.
یك گلدان نقره : خوشبختی.
یك گلدان نقره پراز گل : شانس بزرگ.
یك گلدان فلزی : سرنوشت برای شما لذتهای بسیاری كنار گذاشته است.
به شما یك گلدان هدیه می كنند : شما را دوست خواهند داشت.
یك گلدان را می شكنید و آب آن روی زمین میریزد : به ظاهر مسائل بیش از حد توجه می كنید.
یك گلدان لعابی : اشخاص مورد علاقه تان را به اندازه لیاقتشان تحسین كنید