خانه گنجینه تعبیر خواب گ

تعبیر خواب گلنار (گل انار)

  • بروزرسانی: چهارشنبه 06 فروردين 1399
  • شناسه: 1474
  • بازدید: 24
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب گلنار (گل انار)

تعبیر خواب گلنار (گل انار)

دیدن گل انار در خواب شادی و ازدواج است. اگر در غیر فصل باشد، نفعی ندارد. اگر ببیند که گلنار از درخت بگسست، دلیل که از عروس جدا شود.