خانه گنجینه تعبیر خواب گ

تعبیر خواب گلو

  • بروزرسانی: چهارشنبه 06 فروردين 1399
  • شناسه: 1475
  • بازدید: 33
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب گلو

تعبیر خواب گلو

اگر کسی در خواب گلوی خود را سالم دید، حلال خور است و اگر گلوی خود را متورم دید، حرام خوار است و اگر گلوی خود را فراخ و باز دید، روزیش زیاد می شود. تنگی گلو دلیل به خصلت خست و تنگ نظری دارد. به تعبیری دیگر، گلو معرف صداقت یا عدم صداقت شماست در مقابل دیگران و کسانی که با آن ها معاشرت یا معامله دارید. اگر خواب ببینید گلویتان درد می کند، دروغ می گویید یا مجبور به دروغ گویی می شوید.

 

اگر در خواب ببینید که گلوی شما متورم شده، رازی دارید و نمی توانید راز نهفته خویش را با دیگران در میان بنهید یا عقده و کینه ای بر دل شما فشار می آورد و یا در روزهای آینده این حالت در زندگی شما پیدا می شود. اگر در خواب ببینید گلوی سالمی دارید، با مردم صدیق و راستگو هستید. اگر دیدید دیگری گلو درد دارد و نزد شما گلو درد خود را ابراز می کند، به شما دروغ خواهد گفت.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن گلو در خواب دلیل بر خرج و دخل است و هر زیادت و نقصان که درگلو ببیند، دلیل بر خرج و دخل است.

محمد ابن سیرین می گوید: دیدن گلو در خواب، دلیل بر امانت است و گذاردن وام. اگر ببیند که گلویش از آفت ها سالم بود، دلیل که امانت نگهدارد و وام بگذارد. اگر ببیند که رنجی در گلوی او پدید آمد، تاویلش به خلاف این است. اگر در خواب گلوی خود را فراخ ببیند، دلیل که روزی بر وی فراخ شود. اگر تنگ ببیند، دلیل که امانت نگهدارد.