خانه گنجینه تعبیر خواب گ

تعبیر خواب گلیم

  • بروزرسانی: چهارشنبه 06 فروردين 1399
  • شناسه: 1476
  • بازدید: 24
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب گلیم

تعبیر خواب گلیم

اگر کسی در خواب گلیمی نو داشت، با زنی ثروتمند ازدواج می کند. اگر زیراندازش گلیم بود، پارسا و پرهیزکار است. اگر گلیم مستعمل و کهنه داشت، تمایل به مال دنیا ندارد. اگر گلیمش را فروخت، از همسرش جدا می شود. اگر کسی گلیمی به او داد و نو و قابل استفاده بود، از آن شخص سود خواهد برد.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن گلیم در خواب بر پنج وجه است:
1. رئیس،
2. مهتری،
3. زنی توانگر،
4. کنیزک،
5. منفعت.

محمد ابن سیرین می گوید: دیدن گلیم در خواب، دلیل بر مردی دیندار و بزرگ است. ابراهیم کرمانی می گوید: اگر در خواب ببیند که گلیم می بافت، دلیل است زنی توانگر بخواهد. اگر این خواب را زنی ببیند، شوهر کند.

جابر مغربی می گوید: اگر در خواب گلیمی سبز ببیند، دلیل است بر زنی مستوره، اگر گلیمی سرخ ببیند، دلیل که آن زن معاشر است. اگر گلیم زرد ببیند، دلیل است آن زن بیمارگونه باشد. اگر سیاه ببیند، دلیل که آن زن عالمه است. اگر گلیم ضایع ببیند، دلیل است از زن جدا شود.