خانه گنجینه تعبیر خواب گ

تعبیر خواب گل رز

  • بروزرسانی: سه شنبه 05 فروردين 1399
  • شناسه: 1456
  • بازدید: 27
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب گل رز

تعبیر خواب گل رز

اگر باغی پر از گل های رز رنگارنگ ببینید، به محیطی وارد می شوید که مردمی خوب دارد و شما از دیدار و مصاحبتشان متنفع می گردید. اگر ببینید که یک بوته رز در خانه خود کاشته اید که قبلا نبوده، زنی در مسیر زندگی شما قرار می گیرد. اگر همسر ندارید ازدواج می کنید و اگر همسر دارید و با او قهر هستید آشتی می کنید و اگر با زن دیگری نیز اختلاف دارید رفع کدورت می شود.

 

اگر این خواب را زنی ببیند صاحب دختری می شود که در زیبایی و حسن خلق و طراوت و صباحت انگشت نما می شود. اگر این خواب را پسر جوانی ببیند عاشق می شود و ازدواج می کند. رز زرد گویای زنی است بیمار گونه ولی خوش قلب و نیک منظر. رز سرخ زنی است با نشاط. رز صورتی زنی است که مصاحبتش مغتنم است. رز خشکیده غمی است که از جانب یک زن به شما وارد می آید و خود آن زن نیز بلا و آسیب می بیند. اگر رز را در خواب پرپر کنید به یک زن آسیب کلی می رسانید و زندگیش را در مخاطره قرار می دهید.

محمد ابن سیرین می گوید: رز در خواب، دلیل بر زنی نیکوکار و کریمه کند. اگر ببیند رزی داشت و برگ های سبز و پاکیزه در اطراف او است، دلیل کند که زنی نیکوکار بخواهد و از او خیر و منفعت ببیند. اگر ببیند که برگ درختهای رز نبود، تاویل به خلاف این است. اگر ببیند که برگ درختها زرد گشته بود، دلیل است که بیمار گردد. اگر ببیند که رز ملک او نبود، تاویلش از خیر و شر به صاحب رز بر می گردد.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن رز در خواب بر سه وجه است:
1. زن،
2. منفعت رسیدن از جانب زن،
3. رنج و غم و اندوه.

اگر رز را خراب ببیند، دلیل کند بر بدی احوال صاحب رز و تاویلش به خدمتکار یا زن خانه بر می گردد.