خانه گنجینه تعبیر خواب گ

تعبیر خواب گل نرگس

  • بروزرسانی: سه شنبه 05 فروردين 1399
  • شناسه: 1466
  • بازدید: 32
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب گل نرگس

تعبیر خواب گل نرگس

داشتن گل نرگس در خواب، برای مرد نشانه ذوق هنری و برای زن، فرزند زیبا به دنیا آوردن است. داشتن و دیدن گل نرگس نشانه ضایع شدن غم و اندوه و رسیدن شادی است. اگر زنی در خواب ببیند نرگس تازه دارد، صاحب دختری زیبا می شود و اگر شوهر ندارد با مردی دلخواه ازدواج می کند.

 

نرگس، گلی است بسیار ظریف و لطیف و پرپر کردن و پژمردن آن در خواب خوب نیست. اگر کسی ببیند گل نرگس پژمرده ای در گلدان دارد، بیمار می شود و چنانچه زنی ببیند گل نرگس می چیند و از زمین جدا می کند خوب نیست چون نوشته اند که نشان جدایی بین زن و شوهر است.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن نرگس در خواب سه وجه است:
1. مردی لطیف،
2. فرزند،
3. دوستی ثابت قدم.