خانه گنجینه تعبیر خواب گ

تعبیر خواب گل کلم

  • بروزرسانی: سه شنبه 05 فروردين 1399
  • شناسه: 1460
  • بازدید: 24
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب گل کلم

تعبیر خواب گل کلم

آنلی بیتون می گوید : اگر خواب ببینید گل کلم می خورید، نشانه آن است که بخاطر کوتاهی در انجام وظیفه مورد سرزنش قرار خواهید گرفت. دیدن گل کلم در حال رشد، نشانه آن است که پس از شکست و ناکامی آینده ای درخشان خواهید داشت.

اگر دختری در باغ، گل کلم ببیند، علامت آن است که بخاطر حرفهای پدر و مادرش ازدواج می کند، نه با اراده خود.