خانه گنجینه تعبیر خواب گ

تعبیر خواب گل یاس

  • بروزرسانی: سه شنبه 05 فروردين 1399
  • شناسه: 1469
  • بازدید: 421
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب گل یاس

تعبیر خواب گل یاس

دیدن گل یاس اگر در فصل باشد، به داشتن فرزندی صاحب جمال و کمال تعبیر می شود و اگر در غیر فصل باشد و جدا کردن آن از شاخه و یا پژمرده بودنش همه اینها، دلیل بر اندوه و رنج است. بنا به تعبیری دیگر، دیدن درخت یا بوته یاس، زنی توانگر و بد اخلاق و در عین حال زیبا است که خوی بدش را به دیدن روی زیبایش تحمل می کنیم.

 

یاس چون گل های درختی است با ریشه عمیق و عمر زیاد، لذا دیدنش در خواب نیکو است. درخت یاس خوب است اما اگر کسی گل یاس از درخت بچیند و به شما بدهد خوب نیست زیرا بین شما و آن کس هر کس هست، جدایی می افتد.

اگر دهنده گل ناشناس باشد غمی زودگذر و نه چندان دیرپا به شما خواهد رسید. چیدن یاس از درخت به غم و رنج و دوری و جدایی و فراق تعبیر می شود زیرا یاس چون از شاخه جدا شود، زرد و پرپر می شود و از بین می رود. برخلاف آن که اگر ساقه اش در آب باشد مدتی می ماند.

محمد ابن سیرین می گوید: یاسمن درخواب، اگر به وقت دید فرزندی باشد مقبل و بریدن آن غم است. اگر ببیند کسی به او داد، میان ایشان جدائی افتد و درخت یاسمن، زنی است توانگر و بد. اگر ببیند که یاسمن سفید بود زنی است خوب فرجام.