خانه گنجینه تعبیر خواب گ

تعبیر خواب گناه

  • بروزرسانی: چهارشنبه 06 فروردين 1399
  • شناسه: 1478
  • بازدید: 32
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب گناه

تعبیر خواب گناه

اگر کسی در خواب مرتکب گناه صغیره شد، با شخص بی دیانتی هم صحبت خواهد شد. اگر گناه کبیره از او سر زد، شخصی او را از راه دیانت منحرف می کند و باید تا دیر نشده توبه کند و به سوی خدا بازگردد.

 

محمد ابن سیرین می گوید: اگر ببیند گناه می کرد و ندانست چه گناهی بود، دلیل است در فتنه افتد.

ابراهیم کرمانی می گوید: دیدن گناه نمودن، دلیل مصیبت است و در بیداری توبه باید کردن.