خانه گنجینه تعبیر خواب گ

تعبیر خواب گنبد

  • بروزرسانی: چهارشنبه 06 فروردين 1399
  • شناسه: 1479
  • بازدید: 32
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب گنبد

تعبیر خواب گنبد

دیدن گنبدی از گنبدهای متبرکه در خواب، نشانه آن است که زیارت او قبول شده و اگر گنبد از مسجدی بود، اشتیاق دینداری در او زیاد است و به تعبیری هم زنی پاکدامن و زیبا خواهد گرفت که برای او باعث سرافرازی خواهد بود. اگر گنبدی را از فاصله دور در خواب ببینید به یک سفر زیارتی می روید و اگر در جایی باشید که سقف آن گنبد داشته باشد کسی از شما دل جویی می کند.

محمد ابن سیرین می گوید: دیدن گنبد در خواب، دلیل زن است. اگر در خواب گنبدی پاکیزه ببیند، دلیل است زنی خوبروی بخواهد.