خانه گنجینه تعبیر خواب گ

تعبیر خواب گنج

  • بروزرسانی: چهارشنبه 06 فروردين 1399
  • شناسه: 1480
  • بازدید: 35
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب گنج

تعبیر خواب گنج

پیدا کردن گنج در خواب، بدست آوردن مال حلالی است که از جایی که گمان نمی برده به او می رسد و دیدن و ناپدید شدن و یا گم کردن محل گنج، همه دلیل بر غم و اندوه است.

 

محمد ابن سیرین می گوید: اگر در خواب ببیند گنج یافت، دلیل است بیمار شود. اگر ببیند گنج ناپدید شد، تاویلش به خلاف این است.

جابر مغربی می گوید: یافتن گنج در خواب درجایی خراب، سخت تر است تا جایی آبادان به سبب آن که در جای آبادان، بیمار زود شفا یابد و درجای خراب، بیمار هلاک شود.