خانه گنجینه تعبیر خواب گ

تعبیر خواب گندم

  • بروزرسانی: چهارشنبه 06 فروردين 1399
  • شناسه: 1482
  • بازدید: 33
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب گندم

تعبیر خواب گندم

گندم خیر و برکت و معیشت است. اگر کسی در خواب در حال درو کردن خوشه های گندم رسیده بود، حاصل کارش سود فراوان به او خواهد رساند ولی اگر گندم را خرمن کرده بود، مال فراوان بدست خواهد آورد. اگر گندم را در محلی مخفی می کرد، آدمی خسیس و حریص است. اگر به کسی از گندمها انفاق کرد، نعمتش زیاد می شود و اگر امتناع از انفاق کرد، آن گندمها برای او سودی نخواهد داشت.

اگر ببینید مشتی یا مقداری گندم در جیب دارید، ، جیب و کیسه شما برکت می یابد و پر پول می شود. اگر در خواب ببینید نان گندم می خورید، گرفتار تنگی معاش می شوید و چنانچه ببینید سنبله گندم را می جوید و تف می کنید، گرفتار فقر و تنگدستی خواهید شد و از نظر تامین معاش به شدت در مضیقه می افتید.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن گندم در خواب سه وجه است:
1. معزولی،
2. تصرف،
3. غربتی.

محمد ابن سیرین می گوید: دیدن گندم، دلیل بر روزی حلال است که به رنج به دست آید. اگر دید گندم پخته می خورد، دلیل که غمگین شود. اگر دید شکم او تا دهان پر از گندم خشک است، دلیل هلاک او خواهد بود.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببیند خوشه های گندم می خورد، دلیل قحط است. اگر ببیند گندم کاشت، دلیل که گندم در آن دیار ارزان شود.