خانه گنجینه تعبیر خواب گ

تعبیر خواب گودال

  • بروزرسانی: چهارشنبه 06 فروردين 1399
  • شناسه: 1484
  • بازدید: 33
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب گودال

تعبیر خواب گودال

اگر کسی دید در خواب به گودالی سرنگون شد، به خطری دچار می شود. اگر بدون برداشتن جراحت از گودال بیرون آمد، خطر از او رفع می شود. اگر کسی دید در خانه اش گودالی پدید آمد، خطری خانواده اش را تهدید می کند و اگر در گودالی افتاد، و هر چه سعی کرد نتوانست از آنجا رها شود، دشمنانی او را در دامی که رهایی از آن سخت است، با حیله دچار می کنند.

تعبیر خواب گودال آب

هر کسی گودال آب زلال دید، خیر است و گودال آب گل آلود، غم و اندوه است.