خانه گنجینه تعبیر خواب گ

تعبیر خواب گورخر

  • بروزرسانی: چهارشنبه 06 فروردين 1399
  • شناسه: 1485
  • بازدید: 28
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب گورخر

تعبیر خواب گورخر

اگر بیننده خواب دید که گورخری نر در محوطه ای به دنبال گورخر ماده ای می دود، اگر او را گرفت و سر خود را به او چسباند، آن بیننده چه مرد و یا زن، به دنبال همسری می گردد و به زودی ازدواج می کند. اگر دید گورخری به طرف او هجوم آورد و او از جلویش فرار کرد، دشمنی به او حمله ور می شود و او برای در امان ماندن از شر او، فرار می کند.

 

اگر دید گورخر رام است و او بر آن سوار شد، در بیداری به کاری که در نظر دارد، توفیق حاصل می کند. اگر گورخر را دید که با گورخری دیگر نزاع می کند، دو دشمن او برای تصاحب مالی از او، با یکدیگر در حال نزاع هستند. اگر گورخری را دید که نابینا است، شخص جاهل و نادانی را به راه راست هدایت می کند.

اگر ببیند اعضایی از اعضای گورخر را می خورد، به مالی دست پیدا می کند. اگر جمعی از گورخران را دید که از جلوی وی فرار می کردند، مدتی از جمع مسلمانان دور می شود و سپس بازگشت و توبه خواهد کرد.