خانه گنجینه تعبیر خواب گ

تعبیر خواب گوسفند (میش، بز)

  • بروزرسانی: چهارشنبه 06 فروردين 1399
  • شناسه: 1488
  • بازدید: 33
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب گوسفند (میش، بز)

تعبیر خواب گوسفند (میش، بز)

اگر در خواب ببینید که گوسفند دارید، غنیمتی به دست خواهید آورد. اگر گوسفندان را به چرا برده بودید، به گروهی فرماندهی خواهید کرد. خوردن گوشت پخته گوسفند، منفعت و سود است. خوردن گوشت خام گوسفند، خوردن غم و اندوه است. اگر ببینید گوسفند فربه ای دارید و آن را می فروشید، کفران نعمت می کنید و به همین علت نعمت و روزی شما تنگ و گرفته می شود ولی اگر گوسفند چاقی را در خواب بخرید بسیار نیکو است و نعمت بر شما زیاد می شود.

 

دیدن میش در خواب، دلیل بر زنی صالح یا مردی بزرگ است. اگر کسی دید میشی داشت، از جانب بزرگی منفعت یابد. اگر ببیند پوست از میش جدا کرد، دلیل که بر شخصی غالب شود و مالش را بگیرد. میش به تعبیری به پیدا کردن همسری بزرگ و سرشناس معنی می شود که کار با او به ازدواج می انجامد.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن میش بر چهار وجه است:
1. امام،
2. خلیفه،
3. امیر،
4. رئیس.

و دیدن گوسفند در خواب بر پنج وجه است:
1. مهتری،
2. زنی بزرگ،
3. مال،
4. فرمان روا،
5. جاه و منفعت یافتن.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر دید با میشی جنگ کرد، دلیل که زنی با او حیله کند. اگر ببیند میشی را به وی بخشیدند، دلیل که او را فرزندی آید. اگر کسی شاخ میشی را قوی دید، قدرت و توانایی پیدا می کند. اگر در خواب ببیند که بز و میشی داشت، دلیل که از بزرگی مال حاصل کند. اگر ببیند که شاخهای بز و میش قوی بود، دلیل که بیننده خواب توانا شود. اگر ببیند که بز و میش بسیار داشت و دانست که ملک اوست، دلیل است به قدر آن منفعت یابد.

محمد ابن سیرین می گوید: دیدن گوسفند در خواب، دلیل غنیمت است. اگر ببیند که گوسفند می چرانید، دلیل که بر قومی مهتری یابد. اگر دید که گوسفند بسیار داشت و دانست که ملک اوست، دلیل است که نعمت بسیار حاصل کند. اگر ببیند که گوشت گوسفند پخته می خورد، دلیل که به قدر آن غنیمت یابد. اگر ببیند که گوسفند بکشت، دلیل که بر دشمن ظفر یابد و مال او را بخورد.

جابر مغربی می گوید: دیدن میش در خواب، دلیل بر زنی بزرگ است. اگر ببیند که ماده میشی داشت، دلیل که زنی بزرگ زاده بخواهد. اگر ببیند که گوسفند با او سخن گفت، دلیل است روزی بر وی فراخ شود.