خانه گنجینه تعبیر خواب گ

تعبیر خواب گوشواره

  • بروزرسانی: چهارشنبه 06 فروردين 1399
  • شناسه: 1491
  • بازدید: 37
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب گوشواره

تعبیر خواب گوشواره

اگر زنی در خواب دید گوشواره ای از طلا به گوش دارد، دارای دختری زیبا و پاکدامن خواهد شد و اگر از جنس دیگر بود، خوب نیست. اگر مردی گوشواره طلا به گوش کرده بود، از آدمی بی دین اطاعت می کند و اگر از جنس دیگری بود، بد نیست. اگر زنی گوشواره اش را گم کرد، طلاق می گیرد ولی اگر گوشواره اش را فروخت، به فقر مبتلا می شود.

 

اگر زنی در خواب ببیند گوشواره ای دارد که به گوشش برازنده می نماید و خودش نیز از آن خوشش می آید، در خانواده و نزد شوهرش عزت و احترام خواهد یافت. اگر زنی در خواب ببیند که گوشواره لنگه به لنگه به گوشش آویخته، مرتکب عمل خلافی می شود که او را سرزنش و شماتت می کنند.

اگر مردی در خواب ببیند گوشواره گران بهایی برای همسرش خریده که طلا نیست اما گران بهاست، صاحب پسر می شود. اگر گوشواره طلا خریده بود، صاحب دختر می شود. اگر ببیند از هر دو گوش او مروارید آویخته بود، دلیل که علم قرآن آموزد و دانا شود.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن گوشواره در خواب، چهار وجه است:
1. فزونی جمال،
2. آموختن علم،
3. جاه و بزرگی،
4. غم و اندوه.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر مردی در خواب ببیند زن او دو حلقه در گوش داشت، یکی از زر و دیگری از سیم، دلیل است زن را طلاق دهد و بیرون کند.