خانه گنجینه تعبیر خواب گ

تعبیر خواب گوش

  • بروزرسانی: چهارشنبه 06 فروردين 1399
  • شناسه: 1489
  • بازدید: 32
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب گوش

تعبیر خواب گوش

اگر کسی در خواب گوش خود را سالم دید، آدمی حرف شنو و معتدل المزاج و میانه رو است و اگر یکی از گوش هایش بریده بود، در شنیدن سخن حق مشکل دارد. اگر هر دو گوش نداشت، به کفر نزدیک است. اگر گوش او نرمه اش را نداشت، اخلاق زشت دارد و بد زبان است. اگر گوش کسی را برید، به او حرف زشت می زند و اگر کسی گوش او را به هر اندازه برید، به همان نسبت سخنان تحقیر آمیز از آن شخص خواهد شنید.

 

اگر ببینید گوش هایتان بزرگ و غیر طبیعی شده، نگران قضاوت مردم درباره خودتان خواهید شد یا کاری می کنید که عاقلانه نیست. اگر ببینید گوش هایتان کوچکتر از اندازه طبیعی شده، انتظاری طولانی و خسته کننده تحمل خواهید کرد. اگر ببینید یک گوش شما بزرگ و دیگری کوچک شده، دچار شک و تردید خواهید شد. اگر مردی خواب ببیند مثل زنان گوشش را سوراخ کرده اند، به او اتهام می زنند و صفتی را به او نسبت می دهند که در وی نیست.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن گوش بر هفت وجه است:
1. زن،
2. دختر،
3. دوست،
4. رفیق،پسر،
5. غلام،
6. ترس و بیم.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر ببیند گوش او بیفتاد، دلیل که زن طلاق دهد یا دخترش بمیرد و گویند دلیل که اجلش نزدیک است. اگر ببیند گوش او کر شد، دلیل است بر فساد دین.