خانه گنجینه تعبیر خواب گ

تعبیر خواب گونی

  • بروزرسانی: پنجشنبه 07 فروردين 1399
  • شناسه: 1493
  • بازدید: 33
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب گونی

تعبیر خواب گونی

دیدن گونی در خواب بصورت کلی به این معنی است که شما مالی را از دست خواهید داد.

 

تعبیر خواب بافتن گونی

اگر در خواب دید که گونی می بافد کاری در جهت حفظ آبروی خویش انجام می دهد.

تعبیر خواب فرشی از گونی

اگر کسی در خواب دید که بر فرشی از گونی نشسته و آنجا خانه و اتاقش می باشد و با خانواده خویش روابط صمیمانه و محکمی ندارد یا این رابطه سست و کم دوام می شود. این در صورتی است که گونی را بر خاک افکنده باشد چه اگر گونی را روی قالی گسترده باشد این تعبیر درست نیست.

تعبیر خواب بستری از گونی

اگر در خواب دید در بستری از گونی هست با زنی سهل انگار و شلخته ازدواج می کند یا اگر زن دارد از همسر خویش اهمال و سهل انگاری می بیند.

تعبیر خواب کیسه ای از گونی

اگر در خواب دید کیسه ای از گونی دارد چه پر باشد و چه خالی آن کیسه دریده است راز شما فاش می شود و چیزی یا موضوعی را که می کوشد از دیگران پنهان نگه دارد آشکار می شود.

اگر در خواب دید کیسه ای از گونی دارد که خالی است به چیزی چشم می دوزد و طمع می بندد که شایستگی آن را ندارید.

در خانه به دنبال کیسه گونی گشتن نیز همین تعبیر را دارد و می گوید چیزی را می خواهد که احتمال تحصیل آن اندک است.

اگردر خواب ببینید کیسه ای از گونی دارید که پر و سنگین است مالی به دست می آورید که نمی توانید آن را برای مدت زمان طولانی نگه دارید. این در صورتی است که آن را زمین بگذاریدو مجددا بردارید و این کار را تکرار کنید. خواب شما می گوید این مال را هزینه می کنید یا زیان می بینید. اگر این کیسه گونی سوخته و سوراخ باشد زیان خواهد کرد.