خانه گنجینه تعبیر خواب گ

تعبیر خواب گوهر

  • بروزرسانی: پنجشنبه 07 فروردين 1399
  • شناسه: 1494
  • بازدید: 26
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب گوهر

تعبیر خواب گوهر

اگر دختری دم بخت در خواب گوهر ببیند، شوهری می کند شایسته و بزرگ و ممتاز. فروختن گوهر در خواب، از دست دادن امتیاز است و خریدن آن تحصیل امتیاز تعبیر می شود. اگر ببینید گوهری داشته اید که آن را گم کرده اید، فرصتی نیکو را از دست می دهید.

 

محمد ابن سیرین می گوید: دیدن گوهر به خواب، دلیل بر زنی توانگر صاحب جمال است. اگر ببیند گوهری داشت، دلیل است زنی چنین بخواهد. اگر دید گوهر او ضایع شد، دلیل است زن را طلاق دهد. اگر ببیند گوهر و مروارید می فروخت و آن گوهر ملک او بود، دلیل که او صاحب علم و دین است و با همه کس نیکی و احسان کند. اگر عالم نباشد، دلیل که صاحب غلامان شود و به قدر و قیمت گوهر او را مال حاصل شود.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببیند گوهر می فروخت، دلیل است دختری را به شوهر دهد. اگر ببیند گوهر سفید داشت، دلیل است فرزندی آورد.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن گوهر به خواب بر هشت وجه است:
1. مال مذکور،
2. علم مشهور،
3. فرزند معروف،
4. چیزی گرانبها،
5. زنی با جمال،
6. سخنی مفید،
7. خیر و برکت،
8. کاری نیکو.

اگر مصلح و مستور بود و دید گوهرها می فروخت، دلیل که او را علم و دین حاصل شود.

تعبیر خواب گوهر لعل

گوهر لعل: گوهری از ترکیبات آلومینیوم به رنگ سرخ.
دیدن لعل در خواب در تعبیر به زن زیبا رو و صاحب دختری شدن تعبیر می شود. اگر کسی به بیننده خواب قطعه ای لعل داد، با زنی از بستگان وی امکان ازدواج دارد. محمدبن سیرین می گوید: دیدن لعل درخواب، دلیل بر زنی است صاحب جمال. اگر در خواب ببیند لعلی داشت، دلیل است زنی بزرگ بخواهد و نیز گفته اند، دلیل که دختری آورد.

جابر مغربی می گوید: اگر ببیند لعل بسیار داشت، دلیل است به قدر آن مال یابد. اگر ببیند آشنائی تکه ای لعل به وی داد، دلیل که از خویشان او، زنی توانگر بخواهد.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن لعل درخواب چهار وجه است:
1. زن،
2. کنیزک،
3. نعمت،
4. دختر.