خانه گنجینه تعبیر خواب گ

تعبیر خواب گوی چوگان

  • بروزرسانی: پنجشنبه 07 فروردين 1399
  • شناسه: 1495
  • بازدید: 32
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب گوی چوگان

اگر کسی در خواب خود را در حال چوگان بازی با بزرگی دید و از او برنده شد، از او سود خواهد برد و به تعبیری غلبه بر دشمن است. اگر به او ببازد، دشمن بر وی غلبه خواهد کرد.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر در خواب ببیند با پادشاهی گوی زد، دلیل است بر دشمن ظفر یابد. اگر مرد عامی ببیند گوی زد، دلیل که با کسی خصومت نماید.