خانه گنجینه تعبیر خواب گ

تعبیر خواب گَز

  • بروزرسانی: سه شنبه 05 فروردين 1399
  • شناسه: 1453
  • بازدید: 29
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب گَز

تعبیر خواب گَز

دیدن گز در خواب، به بدست آوردن روزی حلال و با زحمت، تعبیر می شود و آن مال برای راحتی و آسایش او مورد استفاده قرار می گیرد. اگر در خواب ببینید کسی گز به شما تعارف کرد، از جانب او هم سود می برید و هم خوشحال و مسرور می شوید.

خریدن گز هم مالی است حلال که با زحمت به دست می آید. وجود مغز بادام و پسته در گز نشان فریب و حیله است و گرفتن چنین گزی، خدمتی است خائنانه. هر چه مقدار مغز بادام و پسته در گز بیشتر باشد فریب و نیرنگ بیشتر است.