خانه گنجینه تعبیر خواب گ

تعبیر خواب گچ

  • بروزرسانی: دوشنبه 04 فروردين 1399
  • شناسه: 1438
  • بازدید: 10
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب گچ

تعبیر خواب گچ

اگر کسی فقط در خواب گچ دید، با کسی دشمنی پیدا خواهد کرد ولی گچ فروشی در خواب تعبیرش بد است. گچ چه خشک باشد و چه تر و چه محلول، گرفتاری و مشکلات زندگی است. اگر ببینید لباس شما از گچ سفید شده، پشت سر شما بد می گویند. اگر دستتان به گچ آلوده شده باشد، دست به کاری خلاف می زنید که نمی توانید از دیگران مخفی نگه دارید و همه از آن آگاه می شوند.

 

اگر ببینید کسی اتاق شما را با گچ سفید می کند، بی آن که شما در انجام این کار دخالت داشته باشید و حتی به آن نزدیک شوید، کسی با به خطر انداختن نام و جان خود آبروی شما را حفظ می کند و به شما سود و بهره می رساند.

محمد ابن سیرین می گوید: دیدن گچ در خواب جنگ و خصومت است. اگر دید گچ فروخت تاویلش بد است.