خانه گنجینه تعبیر خواب گ

تعبیر خواب گیلاس

  • بروزرسانی: پنجشنبه 07 فروردين 1399
  • شناسه: 1497
  • بازدید: 32
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب گیلاس

تعبیر خواب گیلاس

گیلاس اگر در فصل خودش در خواب دیده شود تعبیری ندارد ولی اگر در غیر فصل مثلا در زمانی که برف بر زمین نشسته و آبها یخ بسته گیلاس ببیند و بخورد، خوب نیست بخصوص اگر مزه اش ترش باشد. تعبیر خواب گیلاس شیرین بد نیست بخصوص که کال باشد. تعبیر خواب گیلاس ترش اصلا خوب نیست و غم و اندوه است.

تعبیر خواب خوردن گیلاس

تعبیر خواب خوردن گیلاس این است که می خواهید به هدفی بزرگ برسانید.

تعبیر خواب رنگ گیلاس

تعبیر خواب گیلاس سیاه و سرخ در وقت خودش مال و آرزو است. تعبیر خواب گیلاسی که زرد است بیماری است. تعبیر خواب گیلاس سبز و کال خوشبختی است.

تعبیر خواب گیلاس از دید لوک اویتنهاو: تعبیر خواب خوردن گیلاس، دعوا است تعبیر خواب چیدن گیلاس ، شادی است تعبیر خواب درخت گیلاس پر از شکوفه ، سرگرمی و خوشبختی است تعبیر خواب کیک

گیلاس، سوء تفاهم است

تعبیر خواب گیلاس از دید آنلی بیتون: دیدن گیلاس در خواب، نشانة آن است که بخاطر رفتار دوستانة خود محبوبیت کسب خواهید کرد . خوردن گیلاس در خواب، علامت آن است که می خواهید به هدفی ارزشمند دست یابید . دیدن گیلاس سبز و کال در خواب، دلالت بر آن دارد که خوشبختی نزدیک شما است.