خانه گنجینه تعبیر خواب ی

تعبیر خواب یاقوت

  • بروزرسانی: چهارشنبه 13 فروردين 1399
  • شناسه: 1681
  • بازدید: 25
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب یاقوت

تعبیر خواب یاقوت

اگر کسی در خواب یاقوت به رنگ های سبز و قرمز دید، بسیار نیکوست و کاری نیک و دلخواه برای وی پیدا خواهد شد و سودی سرشار خواهد برد. اگر یاقوت پیدا کرد، به هر میزان که یافوت می ارزد، سود و بهره خواهد برد. بنا به تعبیری دیگر، دیدن یاقوت در خواب، زن است. یاقوت سرخ و کبود، نشان جمال و زیبایی زنی است که سر راه شما قرار می گیرد.

 

چنانچه بیننده خواب ازدواج نکرده باشد و در خواب ببیند یاقوت دارد، با زنی صاحب جمال ازدواج می کند و اگر مردی که ازدواج کرده ببیند، همسرش باردار می شود و اگر همسرش باردار باشد، آن زن دختری صاحب جمال به دنیا می آورد.

اصولا دیدن یاقوت در خواب به عقیده معبران نیک است و چنانچه یاقوت با رنگ نامشخص باشد، مال و دارایی است و چنانچه یاقوت زیاد یا بزرگ ببیند، کام بیننده خواب روا می شود و مال بسیار حاصل می کند.