خانه مجله حمرا فرهنگ نام ها

نام های ایرانی با شروع حرف ج و چ

  • بروزرسانی: چهارشنبه 13 فروردين 1399
  • شناسه: 1689
  • بازدید: 10
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

نام های ایرانی با شروع حرف ج و چ

نام های ایرانی با شروع حرف ج و چ

فهرست نام های ایرانی با شروع حرف ت و ث برای دختر و پسر در ادامه همین مطلب به همراه معنی آن گردآوری شده است.

جابان : سردار ایرانی یزدگرد

جامین : اسم یکی از قهرمانان ایران زمین، نامی کردی

جاماسب : وزیر گشتاسب که با دختر زرتشت ازدواج کرد

جاوید : پایدار، همیشگی

جریره : نام دختر پیران ویسه که همسر سیاوش شد.

جمشید : پسر طهمورث چهارمین پادشاه پیشدادی

جوان : برنا، دلیر، شاداب

جویا : جوینده - پهلوان مازندرانی بود که بدست رستم کشته شد.

جهان : دنیا، عالم، گیتی، کیهان

جهانبخت : شانس و اقبال جهان

جهانبخش : بخشنده جهان

جهاندار : نگهبان جهان

جهانشاه : شاه جهان - نام یکی از امپراتوران مغول

جهانگیر : فاتح جهان - نام پسر رستم

جهان بانو : بانوی جهان، ملکه جهان

جهاندخت : دختر گیتی

جهان ناز : مایه فخر عالم

جیران : آهو، نامی ترکی

جواد : بسیار بخشنده

جانان : معشوق و محبوب

جلال : شکوه

جمال : صورت

نام های ایرانی - لیست چ

چابک : زرنگ، چالاک

چالاک : سریع و زبردست

چمران : نام پارسایی در پشت هشتم

چاوش : پیشرو و پیش قراول کاروان

چترا : دوازدهمین پادشاه سلسله ماد

چوبین : کنیه و لقب بهرام چوبین سردار انوشیروان

چهرزاد : نام دختر بهمن است که سی سال پادشاهی کرد

چاپار : نامه بر

چکامه : شعر