خانه مجله حمرا فرهنگ نام ها

نام های ایرانی با شروع حرف ط و غ

  • بروزرسانی: پنجشنبه 14 فروردين 1399
  • شناسه: 1696
  • بازدید: 8
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

نام های ایرانی با شروع حرف ط و غ

نام های ایرانی با شروع حرف ط و غ

فهرست نام های ایرانی با شروع حرف طاء و غین برای دختر و پسر در ادامه همین مطلب به همراه معنی آن گردآوری شده است.

طغرل : باز شکاری

طوس : فرزند نوذر پهلوان ایرانی شاهنامه

طوطی : پرنده سبز رنگ و سخنگوست و نام برخی زنان در فارسی دری است

طهماسب : دارای اسب قوی - نام پسر منوچهر

طهمورث : روباه تیزرو و قوی، پادشاه پیشدادیان و پدر جمشید

طرلان : باز شکاری - نامی ترکی است

طوطیا : مانند طوطی

طناز : تنناز - طناز تازی شده تنناز است

طوبی : نام درختی در بهشت

طاهره : پاکیزه و پاک‌دامن

طاهر : پاک

نام های ایرانی - لیست غ

غوغا : آشوب، هیاهو

غنچه : گل نشکفته، کنایه از دهان معشوق

غزاله : آهوی ماده، وقتی خورشید در بالاترین نقطه قرار دارد هنگام ظهر، استعاره از معشوق در اشعار قدیم فارسی