close
دانلود آهنگ جدید
گنجینه تعبیر خواب

فرم درخواست

  • جهت درخواست استخاره، درخواست تعبیر خواب، ارسال سوال شرعی، اعتقادی، مشاوره و ... از فرم زیر استفاده کنید.
  • پس از ارسال درخواست، پاسخ در سریع ترین زمان ممکن به پست الکترونیک درج شده ارسال خواهد شد.
  • اطلاعات درج شده در این فرم، نزد ما محفوظ است و منتشر نخواهد شد.
  • خواهشمندیم متن خود را به زبان فارسی بنویسید، به درخواست های فینگلیش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
کد امنیتی

گنجینه تعبیر خواب

تعبیر خواب منقار

تعبیر خواب منقار

یکشنبه 10 فروردين 1399

اگر کسی ببیند مانند پرندگان دارای منقار بود، به جمع کردن مال حریص است. اگر ببیند پرنده حرام گوشتی مانند کرکس یا عقاب به او نوک زد، نشانه ضرر مالی است. اگر ببیند پرنده حلال گوشتی به او نوک زد، مال به دست می آورد.

تعبیر خواب منجم

تعبیر خواب منجم

یکشنبه 10 فروردين 1399

اگر کسی خود را در جمع منجمان دید، شخصی کذاب و دروغ گو است. چون پیشگویی و فالگیری در اسلام تقبیح شده است.

تعبیر خواب منبر

تعبیر خواب منبر

یکشنبه 10 فروردين 1399

اگر کسی در خواب خود منبر سالمی دید که واعظی در آنجا به ارشاد خلق مشغول است، تعبیرش نیکو و برقراری آرامش در آن دیار است. اگر منبر خالی بود، مردم آن سامان به دین بی اعتنا هستند. اگر بر سر منبر شعر خواند یا غیرشریعت سخن گفت، دلیل که بی دین و رسوا شود. اگر پادشاه ببیند منبر او بیفتاد و بشکست، دلیل که معزول شود.

تعبیر خواب مناره

تعبیر خواب مناره

یکشنبه 10 فروردين 1399

دیدن مناره در خواب، دلیل بر مردی است که مردم را به راه راست فرا می خواند. اگر دید مناره بنا کرد، کاری کند که جماعتی را از اسلام جمع دارد. اگر ببیند مناره را خراب کرد، دلیل که جمع اسلام را متفرق نماید.

تعبیر خواب ملخ

تعبیر خواب ملخ

یکشنبه 10 فروردين 1399

اگر کسی ببیند تعدادی ملخ به جایی از اماکن محل سکونت وی حمله ور شدند، دشمنانی به صورت لشکرکشی به آن مکان حمله ور می شوند و خسارت زیادی وارد می کنند یا مشکل عمومی پیش می آید به طوری که همه زیان می کنند و آسیب می بینند. اگر ملخ را به صورت انفرادی دید که بر شاخ و برگ درختان نشسته اند و تعدادشان هم زیاد نیست، دشمنان خانگی هستند که از دسترنج دیگران چپاول می کنند.

 تعبیر خواب مگس

تعبیر خواب مگس

یکشنبه 10 فروردين 1399

مگس دلالت بر آدمی پست و ذلیل دارد. اگر در خواب ببینیم مگسی در چای یا شربت یا غذای ما افتاده، در روزهای آینده کراهتی در ما پدید می آید. شنیدن صدای مگس در خواب نشان آن است که آدم های بی شخصیت درباره شما قضاوت می کنند. اگر در خواب دیدید مگسی گرد سر شما پرواز می کند، مزاحمی در زندگی شما پیدا می شود و فردی طماع و سودجو، قصد بهره بردن از شما را دارد.

تعبیر خواب مقنعه

تعبیر خواب مقنعه

یکشنبه 10 فروردين 1399

دیدن مقنعه و یا چادر در خواب به بخت تعبیر شده است. اگر زنی ببیند که مقنعه یا چادر به سر کرد، ازدواج می کند. اگر ببیند از سر او درافتاد، احتمالا از شوهرش جدا می شود.

تعبیر خواب مقعد

تعبیر خواب مقعد

یکشنبه 10 فروردين 1399

دیدن مقعد در خواب به گفته کتاب فرهنگ تفسیر رویاها نشان دهنده احساسات اساسی اما پذیرفته نشده است. در برخی مواقع این خواب می‌تواند بیانگر توان و اراده فرد در نگهداری زمام امور یا رها کردن آن می‌باشد. اگر عضلات مقعد در آرامش بود نمایانگر خود بیانگری آسان و اگر عضلات آن منقبض باشد در رابطه با احساساتی است که به نظرتان نامطبوع آمده و اجازه ابراز به آن‌ها را نمی‌دهید.

تعبیر خواب مغز

تعبیر خواب مغز

یکشنبه 10 فروردين 1399

حضرت دانیال می گوید: دیدن سر و مغز و استخوان در خواب، دلیل بر مالی است که ظاهر نباشد. اگر مغز خورد، دلیل که مال را هزینه کند. اگر مغز دیگران می خورد، دلیل که مال مردم هزینه کند.

تعبیر خواب مغرب و مشرق

تعبیر خواب مغرب و مشرق

یکشنبه 10 فروردين 1399

دیدن مغرب در خواب، چندان خوب نیست زیرا که جای فرورفتن آفتاب است و معبران گویند جای برآمدن آفتاب یعنی مشرق دیدن خوب است.

تعبیر خواب معجزه

تعبیر خواب معجزه

یکشنبه 10 فروردين 1399

اگر خواب ببینید در اثر معجزه ای طرحی را به پایان می رسانید، اتفاقی شادی آفرین شما را غافلگیر خواهد کرد. اگر خواب ببینید دیگران در اثر معجزه در کارهای خود به موفقیت دست می یابند، تغییرات سودمندی در زندگیتان رخ خواهد داد. اگر خواب کسی را ببینید که معجزه می کند، به سفری جالب خواهید رفت و ثروت بسیاری به دست خواهید آورد.

تعبیر خواب مطربی

تعبیر خواب مطربی

یکشنبه 10 فروردين 1399

اگر کسی دید مطربی می کرد و ساز می نواخت ،به چیزهای حرام رو می آورد و در دیدن مطربی کردن خیری نیست.

تعبیر خواب مشک آب

تعبیر خواب مشک آب

یکشنبه 10 فروردين 1399

دیدن مشک آب در خواب، دلیل سفر است. اگر کسی ببیند مشکی نو پر از آب داشت، به سفر رود و با مال فراوان بر می گردد. اگر دید مشک کهنه داشت به خلاف این است. اگر در این مشک سوراخی بود، دلیل زیان از سفر است.

تعبیر خواب مشرک

تعبیر خواب مشرک

یکشنبه 10 فروردين 1399

اگر مشرک مسلمان شد، دلیل که در مسلمانی بمیرد. اگر مشرکی سوی قبله نماز کرد یا شکر حق تعالی گذارد، دلیل که مسلمان شود و نعمتش زیاده شود.

تعبیر خواب مشت زدن

تعبیر خواب مشت زدن

یکشنبه 10 فروردين 1399

اگر خواب ببینید با مشت کسی را کتک می زنید، به او قویا کمک و یاری خواهید رساند. اگر ببینید کس دیگری شما را کتک می زند، تعبیرش این است که آن شخص از شما حمایت خواهد کرد.

تعبیر خواب مسیحی شدن

تعبیر خواب مسیحی شدن

یکشنبه 10 فروردين 1399

امام صادق (ع) می فرماید: اگر دید با ترسایان صحبت داشت، دلیل که دوستدار و هواخواه آنان بوده و اعتقادش در دین اسلام ضعیف است.

تعبیر خواب مسلمان شدن

تعبیر خواب مسلمان شدن

یکشنبه 10 فروردين 1399

اگر مردی دید مسلمان بود و دیگر باره مسلمان شد، دلیل که کار او مستقیم شود. اگر دید کافر شد، دلیل که در بلائی افتد. اگر دید کافری پرِ دست او مسلمان شد، دلیل که یکی را از فسق باز دارد.

تعبیر خواب مسواک

تعبیر خواب مسواک

یکشنبه 10 فروردين 1399

مسواک کردن در خواب دلیل بر این است که مال خود را برای چیزی خرج می کنید و به خویشان و فرزندان و اهل خانه خود محبت، یاری و کمک می کنید. زنی اگر ببیند دهان و دندانش را مسواک می کند و دندان هایش سفید و براق شده، وظایف خانوادگی را خوب انجام می دهد و نزد شوهر عزیز و محترم می شود.

تعبیر خواب مسخره کردن

تعبیر خواب مسخره کردن

یکشنبه 10 فروردين 1399

خالد بن علی بن محد العنبری گوید : مسخره کردن در خواب، به شکست و ناکامی تعبیر میشود. اگر کسی در خواب ببیند که او را مسخره میکنند در خرید و فروش او را فریب میدهند.