فرم درخواست

  • جهت درخواست استخاره، درخواست تعبیر خواب، ارسال سوال شرعی، اعتقادی، مشاوره و ... از فرم زیر استفاده کنید.
  • پس از ارسال درخواست، پاسخ در سریع ترین زمان ممکن به پست الکترونیک درج شده ارسال خواهد شد.
  • اطلاعات درج شده در این فرم، نزد ما محفوظ است و منتشر نخواهد شد.
  • خواهشمندیم متن خود را به زبان فارسی بنویسید، به درخواست های فینگلیش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
کد امنیتی

لیست تعبیر خواب حرف الف

تعبیر خواب ایوان

تعبیر خواب ایوان

دوشنبه 21 بهمن 1398

ایوان در خواب دیدن، حصار و حفاظ است. دیدنش در خواب محفوظ ماندن بیننده و اهل و عیال وی از خطرات است و اگر کسی مجرد است، حرمت پدر و مادر خود را نگهدارد و به زودی همسری اختیار خواهد کرد.

تعبیر خواب ایستگاه قطار

تعبیر خواب ایستگاه قطار

دوشنبه 21 بهمن 1398

لوک اویتنهاو می گوید :دیدن ایستگاه قطار در خواب، رفتن به مسافرت کوتاه در بیداری است و تماشای ایستگاه قطار از دور یعنی یک مهمان ناخوانده.

تعبیر خواب انگشتر

تعبیر خواب انگشتر

دوشنبه 21 بهمن 1398

اگر کسی ببیند انگشتری در دست دارد که قبلا هرگز آن را نداشته، و از داشتن آن خوشحال شد، به موفقیتی بزرگ و باور نکردنی نائل خواهد شد.

تعبیر خواب انگشت

تعبیر خواب انگشت

دوشنبه 21 بهمن 1398

به طور کلی انگشتان نمایانگر تسلط شما بر چیزها، روش شما برای تجسم بخشیدن به خود یا علامت گذاری بر اشیا و بنابراین مهارت‌های شخصی شما هستند. انگشتی که حلقه ازدواج در آن قرار می‌گیرد می‌تواند بر چیزی مانند ازدواج هم دلالت کند و اثر انگشت در خواب نماد تاکیدی بر بی همتایی شماست.

تعبیر خواب انفجار

تعبیر خواب انفجار

دوشنبه 21 بهمن 1398

تعبیر خواب انفجار همراه کشته شدن عده ای، نجات از مشکل است.

تعبیر خواب اندام های انسان

تعبیر خواب اندام های انسان

دوشنبه 21 بهمن 1398

اگر کسی در خواب دید که عضوی از اعضای وی دچار عارضه ای شده، یکی از اعضای خانواده وی به بیماری مبتلا می گردد. اگر کسی دید دست و پای او انگشتان اضافی دارد، انسانی پرگو و خودپسند است.

تعبیر خواب انداختن

تعبیر خواب انداختن

دوشنبه 21 بهمن 1398

محمد ابن سیرین می گوید: اگر کسی ببیند که کسی را بینداخت، بر دشمن خود پیروز می شود. اگر ببیند که کسی او را بینداخت، دلیل که خصم بر وی چیره گردد. اگر ببیند که بر کسی سنگ انداخت، سخن سخت به کسی خواهد گفت.

تعبیر خواب انجیل

تعبیر خواب انجیل

دوشنبه 21 بهمن 1398

کتاب انجیل، نشانه زندگی سالم و رضایت بخش است. اگر در خواب ببینید که با تعالیم انجیل مخالفت می کنید، تعبیرش آن است که دوستی شما را وسوسه می کند تا دست به کارهای ناپسند بزنید، اما شما در مقابل وسوسه ها مقاومت خواهید کرد.

تعبیر خواب انجیر

تعبیر خواب انجیر

دوشنبه 21 بهمن 1398

خوردن انجیر در خواب، در فصل خوب و در غیر فصل زیان است. انجیر سیاه نشانه غم و اندوه و انجیر سبز و شیرین روزی و رزق است.

تعبیر خواب انبیاء

تعبیر خواب انبیاء

دوشنبه 21 بهمن 1398

محمدبن سیرین می گوید: اگر کسی ببیند سوره انبیا می خواند، دلیل که حق تعالی او را علم و سیرت بخشد.

تعبیر خواب انار

تعبیر خواب انار

دوشنبه 21 بهمن 1398

دیدن انار در فصل و داشتن انار شیرین و نیز چیدن آن از درخت، کسب مال است. انار میوه ای است بهشتی و دیدن آن در خواب نیکو است. اگر ببینید تعداد زیادی انار شیرین و رسیده در خانه خود دارید، مال اندوزی می کنید.

تعبیر خواب امداد

تعبیر خواب امداد

دوشنبه 21 بهمن 1398

اگر خواب ببینید به فردی یاری می رسانید، برای رسیدن به مقام بالاتر تلاش می کنید و از شما حمایت خواهد شد. اگر ببینید کسی به شما کمک می کند، با شادمانی در جایی مقیم خواهید شد و دوستان و نزدیکان خوبی خواهید داشت.

تعبیر خواب امتحان درسی

تعبیر خواب امتحان درسی

دوشنبه 21 بهمن 1398

لوک اویتنهاو می گوید :تعبیر امتحان دادن این است که احتمال دارد شغلی پر در آمدتر بیابید. قبول شدن در امتحان به معنی برآورده شدن انتظارات شما است.

تعبیر خواب امانت

تعبیر خواب امانت

دوشنبه 21 بهمن 1398

اگر کسی در خواب دید چیزی را نزد کسی به امانت سپرد، و در باز گرفتن آن با مشکلی مواجه نشد، آن شخص امین و معتمد خواهد بود.

تعبیر خواب امامت نماز

تعبیر خواب امامت نماز

دوشنبه 21 بهمن 1398

اگر کسی در خواب ببیند به امامت مسجدی اشتغال دارد، مورد احترام و تکریم مردم آن دیار است که مسجد در آن واقع شده. اگر کسی ببیند برای اجرای امری از اوامر الهی، پیشاپیش مردم حرکت می کند، مردم او را مردی مصلح و نیکوکار می شناسند.

تعبیر خواب الوار

تعبیر خواب الوار

دوشنبه 21 بهمن 1398

اگر الوار در خواب ببینید، با قبول کارهای سخت، مزد اندکی به دست خواهید آورد. دیدن الوارهای شعله ور در خواب، نشانه این است که از جایی نامشخص، سود و ثروتی به شما خواهد رسید.

تعبیر خواب النگو

تعبیر خواب النگو

دوشنبه 21 بهمن 1398

اگر خواب ببینید النگویی در دست دارید که دوست یا نامزد شما هدیه داده است، در آینده ای نزدیک ازدواج خواهید کرد.

تعبیر خواب الماس

تعبیر خواب الماس

دوشنبه 21 بهمن 1398

دیدن الماس در خواب رسیدن به موفقیت تعبیر شده است. اگر ببینید صاحب قطعه ای الماس هستید، مورد لطف و احترام مقامات بالا قرار می گیرید.

تعبیر خواب الکوثر

تعبیر خواب الکوثر

دوشنبه 21 بهمن 1398

امام صادق (ع) می فرماید: خیرات بسیار نماید و اجر و ثواب یابد.

تعبیر خواب الک

تعبیر خواب الک

دوشنبه 21 بهمن 1398

ابن سیرین می گوید: تعبیر الک در خواب زنی فضول یا خدمتکار است.