فرم درخواست

  • جهت درخواست استخاره، درخواست تعبیر خواب، ارسال سوال شرعی، اعتقادی، مشاوره و ... از فرم زیر استفاده کنید.
  • پس از ارسال درخواست، پاسخ در سریع ترین زمان ممکن به پست الکترونیک درج شده ارسال خواهد شد.
  • اطلاعات درج شده در این فرم، نزد ما محفوظ است و منتشر نخواهد شد.
  • خواهشمندیم متن خود را به زبان فارسی بنویسید، به درخواست های فینگلیش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
کد امنیتی

لیست تعبیر خواب حرف ب

تعبیر خواب بیهوشی

تعبیر خواب بیهوشی

جمعه 25 بهمن 1398

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر کسی ببیند بیهوش شد، چنانکه عقل او زایل شد، در کاری سرگشته و متحیر خواهد شد اما سرانجام کارش نیکو گردد.

تعبیر خواب بینی

تعبیر خواب بینی

جمعه 25 بهمن 1398

حضرت دانیال (ع) می گوید: اگر در خواب دیدید بینی شما دچار عیب و ایرادی شده، چشم به راه آسیبی باشید که بر شئون اجتماعی شما وارد می آید. اگر ببینید که بینی ندارید یا داشته اید و از بین رفته، از مقامی که دارید خلع می شوید و شغلی را که دارید از دست می دهید.

تعبیر خواب بیماری

تعبیر خواب بیماری

جمعه 25 بهمن 1398

امام صادق (ع) می فرماید: اگر کسی ببیند که بیمار است و از بیماری خویش می نالید، دلیل که از غم ایمن شود. اگر از بیماری قانع و راضی و شاکر بود، تاویلش به نیکی و صحت است. اگر ببیند بیمار و برهنه است، دلیل که اجلش نزدیک آمده باشد.

تعبیر خواب بیمارستان

تعبیر خواب بیمارستان

جمعه 25 بهمن 1398

لوک اویتنهاو میگوید: اگر خواب بیمارستان دیدید، دوستانتان نیازمند کمک شما خواهند شد. اگر خود را در درون بیمارستان ببینید، خبرهای غمگین خواهید شنید.

تعبیر خواب بیل

تعبیر خواب بیل

جمعه 25 بهمن 1398

چنانچه در خواب بیلی نو با دسته ای محکم دیدید که احساس کردید به خودتان تعلق دارد، کسی را به کمک می گیرید که قدرتمند و توانا و کارآمد است.

تعبیر خواب بیگانه

تعبیر خواب بیگانه

جمعه 25 بهمن 1398

لوک اویتنهاو می گوید: دیدن بیگانگان و خارجی ها در خواب، تعبیرش آشنایی با افراد جدید است.

تعبیر خواب بیشه

تعبیر خواب بیشه

جمعه 25 بهمن 1398

محمد ابن سیرین می گوید: بیشه درختان درخواب، زنی بیابانی است. اگر کسی دید که به بیشه رفت و آن بیشه سبز است، و درختان میوه دار در اطراف آن است و از میوه آن بیشه می خورد، دلیل که زنی خواهد که اصل او بیابانی است و از آن زن به او خیر و منفعت رسد.

تعبیر خواب بید

تعبیر خواب بید

جمعه 25 بهمن 1398

بید در خواب، کسی از نزدیکان و شاید از افراد خانواده است که به عمد یا به سهو، همت به نابودی شما گماشته و با کارها و رفتار دانسته یا ندانسته خود زیان بزرگی به شما می رساند و وقتی از کار او آگاه می شوید که نمی توانید جبران کنید و کار از کار گذشته است.

تعبیر خواب بیت المعمور

تعبیر خواب بیت المعمور

جمعه 25 بهمن 1398

بیت المعمور طبق روایات خانه ای است در آسمان چهارم که هر روز هفتاد هزار فرشته در آن نماز می‌گزارند و چون از آنجا خارج شوند، دیگر تا روز قیامت بدان باز نمی‌گردند.

تعبیر خواب بیابان

تعبیر خواب بیابان

جمعه 25 بهمن 1398

معبران نوشته اند که بیابان قسمت و روزی است. بیابان در خواب های ما انتظار و توقعی است که از دنیا داریم و این متناسب با بزرگی و وسعت بیابان است.

تعبیر خواب بی محلی، بی اعتنایی، بی توجهی

تعبیر خواب بی محلی، بی اعتنایی، بی توجهی

جمعه 25 بهمن 1398

آنلی بیتون بی توجهی و بی اعتنایی در خواب را نشانه عدم رضایت از شغل فرد بیننده خواب بیان می‌کند. در مورد این نوع خواب‌ها فضای خواب و اعمالی که در آن دیده می‌شود در تعابیر آن بسیار تأثیر گذار است.

تعبیر خواب بهمن

تعبیر خواب بهمن

جمعه 25 بهمن 1398

لوک اویتنها می گوید: دیدن بهمن در خواب تعبیرش رسیدن بدبختی و دفن شدن در زیر بهمن تعبیرش شکست خوردن است.

تعبیر خواب بی ادب بودن

تعبیر خواب بی ادب بودن

جمعه 25 بهمن 1398

لوک اویتنهاو می گوید: بی ادب بودن در خواب تعبیرش مورد تمسخر قرار گرفتن و سرشکسته شدن است.

تعبیر خواب بهشت

تعبیر خواب بهشت

جمعه 25 بهمن 1398

اگر کسی در خواب، خود را در بهشت دید اما حیواناتی در آن جا مشاهده کرد که بر مبنای گمان و تصور ما نباید آن جا باشند مثل گرگ، روباه، کفتار، کرکس، موش و خفاش، با مردمی محشور می شود که به ناحق بر آن مقام و مرتبه رسیده اند.

تعبیر خواب بهار

تعبیر خواب بهار

جمعه 25 بهمن 1398

فصل بهار مبشر تعادل یا بهبود زندگی است. اگر بیمار باشید و باغی که پر گل و ریحان است را ببینید و احساس کنید که همه این خوبی ها به مناسبت بهار ایجاد شده، نوید بهبود شماست و از بیماری شفا خواهید یافت.

تعبیر خواب به

تعبیر خواب به

پنجشنبه 24 بهمن 1398

دیدن به در خواب چه به فصل باشد و چه غیر فصل نیکو است. به میوه ای است بهشتی، خوش طعم و معطر با مزه ای خوب و دیدنش در خواب نیک است به هر حال که باشد چه سبز و چه زرد و چه پخته و چه خام و ناپخته.

تعبیر خواب بوقلمون

تعبیر خواب بوقلمون

پنجشنبه 24 بهمن 1398

دیدن بوقلمون در خواب، علامت آن است که از حرفه خود منفعت بسیار به دست خواهید آورد. اگر خواب ببینید تعدادی بوقلمون برای فروختن به بازار می برید، زندگی شما به سمت آسودگی و آرامش پیش خواهد رفت. دیدن بوقلمون بیمار یا مرده در خواب، علامت آن است که به تنگدستی دچار خواهید شد و با شرایطی نامساعد و دشوار زندگی خواهید کرد.

تعبیر خواب بوق زدن

تعبیر خواب بوق زدن

پنجشنبه 24 بهمن 1398

اگر کسی در خواب ببیند که بوق می زند، دوست دارد توجه دیگران را به خود جلب کند و از او تعریف کنند. و به تعبیری دیگر بوق زدن نشانه رازدار نبودن است و کسی که بوق می زند نمی تواند هیچ رازی را نگه دارد.

تعبیر خواب بوسیدن و بوسه دادن

تعبیر خواب بوسیدن و بوسه دادن

پنجشنبه 24 بهمن 1398

اگر در خواب ببینیم کسی را می بوسیم، موردی پیش می آید که حسن نیت خود را نسبت به او ثابت کنیم و اگر آن که می بوسیم ناشناس باشد نفعی از ما به او می رسد.