فرم درخواست

  • جهت درخواست استخاره، درخواست تعبیر خواب، ارسال سوال شرعی، اعتقادی، مشاوره و ... از فرم زیر استفاده کنید.
  • پس از ارسال درخواست، پاسخ در سریع ترین زمان ممکن به پست الکترونیک درج شده ارسال خواهد شد.
  • اطلاعات درج شده در این فرم، نزد ما محفوظ است و منتشر نخواهد شد.
  • خواهشمندیم متن خود را به زبان فارسی بنویسید، به درخواست های فینگلیش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
کد امنیتی

لیست تعبیر خواب حرف پ

تعبیر خواب پینه دوز

تعبیر خواب پینه دوز

دوشنبه 28 بهمن 1398

پینه دوز حشره ای است از قاب بالان که برعکس حشرات دیگر مفید است و از آفات و شته درختان میوه و گل تغذیه می کند و حشره ای است مفید و دیدنش در خواب تعبیر نیکو دارد. خدمتکار، یا کارمند یا حتی افراد ضعیف خانواده شما که نسبت به شما حسن نیت دارند ولی نمی توانند حسن نیت خود را نشان دهند و وفاداری خویش را ثابت کنند غالبا به صورت پینه دوز در خواب متجلی می شوند.

تعبیر خواب پیمانه

تعبیر خواب پیمانه

دوشنبه 28 بهمن 1398

عده ای از معبران می گویند پیمانه در خواب، میانجی است و رابط برای صلح و آشتی یا معامله. اگر پیمانه در دست داشته باشید خواب شما می گوید که کارها را بر مبنای صحت و درستی انجام می دهید. شکستن پیمانه ناکامی است. پر بودن آن کامروایی است.

تعبیر خواب پیشانی

تعبیر خواب پیشانی

دوشنبه 28 بهمن 1398

اگر کسی در خواب، پیشانی خود را بلند و صاف و تمیز ببیند، تعبیرش رسیدن آینده ای روشن برای اوست. اگر بر جبین خود لکه ای از خون دید، در بزرگی و عزت انگشت نما می شود. چبین کوچک و زشت، خبر از رسیدن آینده نامطلوب دارد. دیدن مویی که بر روی پیشانی درآمده، برای بیننده خواب، خبر از مقروض بودن او دارد.

تعبیر خواب پیش نماز شدن

تعبیر خواب پیش نماز شدن

دوشنبه 28 بهمن 1398

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پیغمبر (ص) تو را پیش‌نماز قرار داده است، یـعـنـی پادشاه می‌شوی . اگر ببینی که نشسته پیش‌نمازی می‌کنی، یـعـنـی بیمار خواهی شد، ولی اگر ببینی بر پهلو نشسته‌ای و چیزی از نماز را خوانده‌ای، یـعـنـی از دنیا می‌روی و آن جماعت بر تو نماز می‌خوانند.

تعبیر خواب پیش بند

تعبیر خواب پیش بند

دوشنبه 28 بهمن 1398

داشتن پیش بند در خواب، تلاشی است که برای حفظ آبرو و حیثیت شخصی خود به عمل می آوریم. اگر زنی در خواب ببیند که پیش بند بسته، موردی پیش می آید که ناگزیر می شود از خود دفاع کند و چنانچه مردی در خواب ببیند که پیش بند بسته، این معنی را می رساند که نگران موقعیت شغلی و اجتماعی خویش است و از لکه دار شدن آبروی خود می ترسد. اگر پیش بند لکه دار، سوخته یا کثیف بود به بیننده خواب تهمت و افترا می زنند.

تعبیر خواب پیری

تعبیر خواب پیری

دوشنبه 28 بهمن 1398

اگر خواب دیدید که پیر شده اید، به ارزش اجتماعی و احترام و عزت شما افزوده می شود. اگر خواب ببینید با پیر مردی ناشناس و خوش حال حرف می زنید، شخص بزرگواری به شما محبتی می کند که انتظارش را ندارید؛ اما اگر پیرمرد ناشناسی را ملاقات کردید که رنجور و نالان و گرفته بود از جانب کسی به شما غم و اندوه می رسد که انتظارش را ندارید.

تعبیر خواب پیراهن

تعبیر خواب پیراهن

دوشنبه 28 بهمن 1398

اگر کسی در خواب دید که پیراهن نو و سفید رنگی پوشیده، کار تازه ای به وی ارجاع می شود که از آن استفاده می برد. داشتن پیراهن نو و تمیز، نشانه داشتن موقعیت اجتماعی خوبی است که پیش رو خواهیم داشت و اگر پیراهنی چرک و کثیف باشد، تعبیرش بر عکس است. اگر کسی ببیند که پیراهنی نو از پارچه گران بها پوشیده، وضع خوبی خواهد یافت.

تعبیر خواب پیپ

تعبیر خواب پیپ

دوشنبه 28 بهمن 1398

اگر در بیداری اهل پیپ کشیدن نباشیم و خواب ببینیم که پیپ می کشیم، تعبیرش کدورت و ملال خاطری است که به زودی به ما خواهد رسید. هر قدر دودی که از پیپ بر می خیزد و به چشم و دهان و بینی ما می رود بیشتر باشد، آن کدورت خاطر هم بیشتر خواهد بود. اگر کسی به ما پیپ داد، از جانب او آزردگی می یابیم و اگر ما به کسی پیپ تعارف کردیم از سوی ما رنجیده خاطر می گردد.

تعبیر خواب پیانو

تعبیر خواب پیانو

دوشنبه 28 بهمن 1398

شنیدن صدای پیانو در خواب اگر صدای خوشی باشد، مدح و تعریف بی جا و دروغ شنیدن است و اگر صدای آن خوش نباشد، پیش آمدن کاری است که درآن موفقیتی نیست.

تعبیر خواب پیامبری کردن

تعبیر خواب پیامبری کردن

دوشنبه 28 بهمن 1398

حضرت دانیال می گوید: اگر کسی دید که او پیامبری از جمله پیامبری حق شد و خلق را به خدا می خواند و راه توحید می نمود، دلیل که نخست به محنت و بلا گرفتار شود و بعد از آن بر دشمنان ظفر یابد. اگر دید زاهد و مصلح شد، همین دلیل کند، ولی محنت و بلای وی در دنیا کمتر از آن خواهد بود.

تعبیر خواب پیامبران

تعبیر خواب پیامبران

دوشنبه 28 بهمن 1398

دیدن خواب انبیا و اولیا میمنت و شگون دارد. اگر پیغمبری را خوشحال و مسرور دیدیم نشان آنست که وضع بیننده خواب روز به روز بهتر می شود و شرف و جاه و منزلت می یابد. چنانچه آن پیغامبر یا ولی را غمگین و آزرده دیدیم تعبیر آن خلاف این است.

تعبیر خواب پیاله

تعبیر خواب پیاله

دوشنبه 28 بهمن 1398

اگر کسی در خواب دید از پیاله ای پاکیزه، نوشیدنی شیرین می خورد، از همسر خود راضی است. نوشیدن شربت ترش و یا تلخ عکس این تعبیر را دارد. پیاله خالی بی نصیبی است. پیاله شکسته غم است و پیاله نقره فریب و نیرنگ است. پیاله آهنی استحکام است.

تعبیر خواب پیاز

تعبیر خواب پیاز

دوشنبه 28 بهمن 1398

پیاز از یک طرف فراخی روزی و نعمت است و از سویی دیگر خوردن مال حرام. اگر کسی دید در سفره خود پیاز دارد و علاقه زیادی به خوردن آن دارد، به خوردن مال حرام حریص است. اگر در خواب ببینیم که پیاز خام می خوریم، در روزهای آینده سخنی زشت و نابجا خواهیم گفت که بعد موجب شرمندگی خودمان خواهد شد.

تعبیر خواب پهلو

تعبیر خواب پهلو

دوشنبه 28 بهمن 1398

اگر کسی دید که به پهلو خوابیده، اگر مجرد است ازدواج می کند. اگر متاهل است و همسرش را دید که در کنارش دراز کشیده ولی بیدار است، دلیل که از او تقاضای همبستری دارد و اگر دید همسرش خواب است، آرامش خیال همسر را می رساند. اگر زنی خواب دید پهلوی راستش بزرگ شده صاحب فرزند پسر و اگر دید پهلوی چپش بزرگ شده، صاحب فرزند دختری خواهد شد.

تعبیر خواب پول

تعبیر خواب پول

یکشنبه 27 بهمن 1398

داشتن پول چه اندک و چه بسیار، نشان ابتلا و گرفتاری است. پول خرد و سکه، غم و غصه کوچک است. اگر در خواب ببینید که مقدار زیادی پول مقابل خود ریخته اید و سرگرم شمارش آن هستید، در آینده گرفتاری هایی برای شما پیش می آید.

تعبیر خواب پوست حیوانات

تعبیر خواب پوست حیوانات

یکشنبه 27 بهمن 1398

دیدن پوست حیوانات حلال گوشت، به مال و ثروت تعبیر می شود. پوست شتر، رسیدن میراث و پوست گوسفند، فراخی معاش است. پوست حیوانات حرام گوشت، ثروت بدست آمده از راه حرام است.

تعبیر خواب پنیر

تعبیر خواب پنیر

یکشنبه 27 بهمن 1398

اگر کسی در خواب دید پنیر خوش طعمی را بدون نان می خورد، منفعت بسیار می بیند و اگر پنیر مطلوب نبود، زیان می بیند. اگر پنیر را با نان تازه می خورد، به زودی سودی به او می رسد و اگر پنیر را با نان مانده و بیات و خشک می خورد، کسی مانع خیر و سود او خواهد شد. داشتن پنیر فاسد دلیل بر بیماری است.

تعبیر خواب پنهان کردن، پنهان شدن، مخفی کردن

تعبیر خواب پنهان کردن، پنهان شدن، مخفی کردن

یکشنبه 27 بهمن 1398

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ پنهان شدن نماد موضوعات زیر عنوان شده است: پنهان شدن: فرار از احساسات، اجتناب از آگاهی یافتن درباره چیزی که نمی‌خواهیم آن را می‌بینیم؛ در حالت ایمنی به سر بردن، پنهان کردن احساس واقعی‌مان یا میل جسمی‌مان نسبت به کسی، ندانستن.