فرم درخواست

  • جهت درخواست استخاره، درخواست تعبیر خواب، ارسال سوال شرعی، اعتقادی، مشاوره و ... از فرم زیر استفاده کنید.
  • پس از ارسال درخواست، پاسخ در سریع ترین زمان ممکن به پست الکترونیک درج شده ارسال خواهد شد.
  • اطلاعات درج شده در این فرم، نزد ما محفوظ است و منتشر نخواهد شد.
  • خواهشمندیم متن خود را به زبان فارسی بنویسید، به درخواست های فینگلیش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
کد امنیتی

لیست تعبیر خواب حرف ت

تعبیر خواب خشمگین شدن

تعبیر خواب خشمگین شدن

یکشنبه 11 اسفند 1398

اگر کسی خواب ببیند برای رضای خدا، از کاری خشمگین شده است، خشمش اجر خدایی دارد و اگر برای مال دنیا خشمگین شد، خسارت خواهد دید. اگر کسی ببیند که پدر یا مادرش نسبت به او خشمگین هستند، از مقام و منزلت می افتد و اگر وی بر فرزند و زن و اهل و عیالش به حق خشمگین شد، به آنها زیان خواهد رسید.

تعبیر خواب تیغ اصلاح

تعبیر خواب تیغ اصلاح

پنجشنبه 01 اسفند 1398

دیدن تیغ اصلاح، تیغ ریش تراش و یا ژیلت در خواب همگی بیانگر رویارویی با مشکلاتی سخت است. مشکلاتی که در برابر آن ها شکست خواهید خورد. دیدن تیغ اصلاح به گفته معبران غربی نشانه رخ دادن مشکلاتی سخت و تسلیم شدن در برابر این سختی هاست.

تعبیر خواب تیر و پیکان

تعبیر خواب تیر و پیکان

پنجشنبه 01 اسفند 1398

اگر کسی در خواب دید که تیری در دست دارد، دلیل بر قوت و قدرت اوست و اگر آن تیر را به سوی انسانی انداخت، با آن شخصی دشمنی خواهد کرد. اگر کسی به سوی او تیر انداخت و او توانست دفع خطر کند، از دشمن خود که قصد زیان رسیدن به او را دارد، ضرری نخواهد دید.

تعبیر خواب تهمت

تعبیر خواب تهمت

پنجشنبه 01 اسفند 1398

اگر در خواب ببینید که به شما تهمت زده شده، به شرف و بزرگی می رسید. اگر ببینید که شما به دیگری تهمت زده اید، به شرافت او معترف خواهید شد. برای دختران جوان، در خواب مورد اتهام قرار گرفتن خیلی خوب است چون در نجابت و پاکی شهرت خواهند یافت.

تعبیر خواب تهدید شدن

تعبیر خواب تهدید شدن

پنجشنبه 01 اسفند 1398

منوچهر مطیعی: اگر در خواب ببینید که دیگری برای شما چاقو کشید امنیت می‌یابید. چون این نوع تهدیدها در خواب امنیت است و ناشی از بیمی است که در بیداری داریم.

تعبیر خواب ته دیگ

تعبیر خواب ته دیگ

پنجشنبه 01 اسفند 1398

تعبیر دیدن ته دیگ در خواب بیانگر غم و اندوه است. این ته دیگ ها می تواند شامل ته دیگ همه غذاها مانند ماکارونی، برنج و... گردد. البته بایستی بدانید به گفته منوچهر مطیعی تهرانی تعبیر دیدن ته دیگ با تعبیر خواب ته چین متفاوت است.

تعبیر خواب ته چین

تعبیر خواب ته چین

پنجشنبه 01 اسفند 1398

دیدن ته چین در خواب، خصوصا اگر با گوشت مرغ همراه باشد، مائده و نعمت است. ته چین با گوشت گوسفند نیز نیکو است و به نعمت و پول می رسید اما با مرغ خیر و برکت پردوام تری دارد.

تعبیر خواب تونل

تعبیر خواب تونل

پنجشنبه 01 اسفند 1398

دیدن تونل در خواب این را می گوید که با مشکلی موقتی رو به رو خواهیم شد. اگر خواب دیدید که پیاده یا سواره وارد تونلی شدید، به دشواری و سختی می رسید و با تنگی و تاریکی رو به رو می گردید.

تعبیر خواب تورات

تعبیر خواب تورات

پنجشنبه 01 اسفند 1398

اگر کسی در خواب دید که با دقت تورات می خواند، در امور دینی، انسانی مراعات کننده است. اگر دید که تورات را به حالت استهزا و تمسخر می خواند، نسبت به امور دینی لا ابالی است و اگر در همان حال خواب، از کار زشت خود پشیمان شد، مومنی او را هدایت می کند و به سوی اعمال نیک باز می گردد.

تعبیر خواب توتون

تعبیر خواب توتون

پنجشنبه 01 اسفند 1398

اگر خواب ببینید توتون دارید، غمی به شما می رسد که عمیق و مداوم نیست؛ اما مدتی شما را تلخ کام نگه می دارد. اگر خواب دیدید که توتون کاشته اید، موجباتی برای رنج و غم پیدا می شود که ریشه دار است.

تعبیر خواب توت

تعبیر خواب توت

پنجشنبه 01 اسفند 1398

خوردن توت شیرین در خواب، روزی و ثروت و خوردن شاه توت یا توت سرخ، غم و اندوه است. اگر در خواب ببینیم که درخت توت در خانه داریم و این درخت سر سبز و بارور است، خانه ما کانون نعمت و رفاه و سلامت خواهد شد.

تعبیر خواب توپ و توپ بازی

تعبیر خواب توپ و توپ بازی

چهارشنبه 30 بهمن 1398

اگر در خواب ببینید که کسی توپی را به طرف شما شوت می کند یا توپی خوش آب و رنگ و شکیل به شما می دهد خوابتان می گوید که در آینده نزدیک کسی در صدد اغوای شما بر می آید. عکس این هم صادق است اگر شما توپی را به طرف دیگری شوت کنید یا به او بدهید.

تعبیر خواب توبه کردن

تعبیر خواب توبه کردن

چهارشنبه 30 بهمن 1398

اگر کسی در خواب دید که توبه می کند، به سوی اعمال خدا پسندانه باز می گردد و در زندگی رستگار خواهد شد.

تعبیر خواب توبره

تعبیر خواب توبره

چهارشنبه 30 بهمن 1398

توبره:کیسه ای که مسافران و شکارچیان لوازم خود را در آن می گذارند.

تعبیر خواب تنور

تعبیر خواب تنور

چهارشنبه 30 بهمن 1398

دیدن تنور در خواب، به خیر و برکت و معاش تعبیر شده است. اگر دیدید که درون خانه تان تنور دارید، حتی اگر تنور روشن نباشد و نان پخته نشود، نعمت و برکت می یابید. اگر تنور آتش داشته باشد و در آن نان پخته شود تعبیرش خیلی بهتر است و به اندازه نان هایی که از تنور بیرون می آید، نعمات شما متنوع و زیاد می شود.

تعبیر خواب تنگ بلور

تعبیر خواب تنگ بلور

چهارشنبه 30 بهمن 1398

داشتن تنگ بلور در خواب، اگر خالی و بدون نوشیدنی بود، دلیل بر مالی است که بی مصرف و بی استفاده مانده است. اگر در تنگ بلور نوشیدنی گوارایی بود، دارنده آن از مال دنیوی بهره نیکو می برد.

تعبیر خواب تنقیه

تعبیر خواب تنقیه

چهارشنبه 30 بهمن 1398

تنقیه، اماله، حقنه کردن: وارد کردن داروی مایع از طریق مقعد.

تعبیر خواب تمشک

تعبیر خواب تمشک

چهارشنبه 30 بهمن 1398

دیدن تمشک در خواب، رسیدن غم است به خصوص اگر به دهان ترش مزه بیاید و سرخ رنگ باشد. دیدن تمشک سیاه و شیرین بهتر از تمشک سرخ و ترش است. اگر کسی دید تمشک جمع می کند، با غم های کوچک رو به رو می شود.

تعبیر خواب تمساح

تعبیر خواب تمساح

چهارشنبه 30 بهمن 1398

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا تمساح اشاره به ترس از مورد هجوم و یا تحت سلطه قرار گرفتن که ممکن است از درون خود شخص و یا مادری مقتدر (که همانا وابستگی درونی شخص به مادرش است) باشد دارد.

تعبیر خواب تله و دام

تعبیر خواب تله و دام

چهارشنبه 30 بهمن 1398

اگر کسی ببیند که تله بر سر راه او گسترده شده، برایش مکر و حیله بکار برده و یا می برند. اگر ناگهانی پایش در تله افتاد، به مکر و حیله دشمن گرفتار می شود و اگر ببیند که از تله آزاد شد، از مکر دشمن رها می شود. اگر خودش بر سر راه کسی تله می گذارد، از او به مردم ضرر و زیان می رسد که راه چاره اش توبه و بازگشت به سوی خدا است.