فرم درخواست

  • جهت درخواست استخاره، درخواست تعبیر خواب، ارسال سوال شرعی، اعتقادی، مشاوره و ... از فرم زیر استفاده کنید.
  • پس از ارسال درخواست، پاسخ در سریع ترین زمان ممکن به پست الکترونیک درج شده ارسال خواهد شد.
  • اطلاعات درج شده در این فرم، نزد ما محفوظ است و منتشر نخواهد شد.
  • خواهشمندیم متن خود را به زبان فارسی بنویسید، به درخواست های فینگلیش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
کد امنیتی

لیست تعبیر خواب حرف ج

تعبیر خواب جیوه

تعبیر خواب جیوه

سه شنبه 06 اسفند 1398

اگر کسی در خواب وارد مکانی شد که در آنجا جیوه فراوان بود، و مقداری از آن را برداشت، تعبیر آن است که باید نسبت به همسرش مراقبت بیشتری داشته باشد که مبادا به فساد روی آورد. خوردن جیوه، غم و اندوه است. اگر کسی دید در جیوه غوطه ور است، از جانب زنان، سحر و جادو در حق وی به کار می رود.

تعبیر خواب جیغ زدن

تعبیر خواب جیغ زدن

سه شنبه 06 اسفند 1398

جیغ در خواب، خبری است که به شما می رسد. اگر از شنیدن صدای جیغ ترسیدید،خبری ناراحت کننده است ولی اگر از شنیدن آن ناراحت نشدید خبری است معمولی. اگر صدای جیغ زنی را شنیدید که نتوانستید او را ببینید، کسی شما را فریب می دهد و اگر او را دیدید زنی است که روی تصمیم هایی که می گیرید اثر می گذارد. اگر کسی جیغ کشید و دنباله صدای او به آواز مبدل گردید، دوستی از شما حرف می زند و به شما کمک می کند یا خبری از یک دوست به شما می رسد.

تعبیر خواب جیرجیرک

تعبیر خواب جیرجیرک

سه شنبه 06 اسفند 1398

جیرجیرک در خواب، دشمنی ضعیف و ناتوان است که از شما بد گویی می کند. کشتن جیرجیرک پیروزی بر همان دشمن ضعیف است. اگر در خواب صدای جیرجیرک بشنوید و از صدای جیرجیرک خوشتان بیاید، یکی از نزدیکان که شما دوستش دارید، پشت سر شما بد گویی می کند.

تعبیر خواب جیب

تعبیر خواب جیب

سه شنبه 06 اسفند 1398

اگر در خواب ببینید که لباس شما جیب های پر داشت ولی نمی دانید در جیب های خود چه دارید، موقعیت کنونی شما به همین شکل ادامه خواهد داشت و روزگارتان عادی سپری می شود. اگر در خواب ببینید که جیب های شما پر از آشغال است، تلاش عبث و بیهوده می کنید و وضع قابل اطمینانی نخواهید داشت.

تعبیر خواب جهیزیه

تعبیر خواب جهیزیه

سه شنبه 06 اسفند 1398

اگر در خواب ببینیم برای کسی جهیزیه مجلل می برند، آن شخص از موفقیت چشمگیری در زندگی آینده برخوردار خواهد شد و موقعیت اجتماعی بسیار محکمی خواهد داشت. تهیه و تدارک جهیزیه، حفظ آبروست.

تعبیر خواب جهود شدن

تعبیر خواب جهود شدن

سه شنبه 06 اسفند 1398

اگر کسی ببیند که جهود یا ترسا یا مشرک یا بت پرست شده، تعبیرش این است که آن شخص گمراه است و بر خدای تعالی، بهتان و دروغ می گوید. اگر ببیند از آن کیش برگشت و مسلمان شد، دلیل که از گناهی بزرگ دست کشیده و سرانجام توبه کند و به سوی حق تعالی بازگردد. اگر به خواب ببیند که نداند از کدام دین است، یا به سوی کدام قبله باید نماز بخواند، دلیل که سرگشته و متحیر و سرگردان شود و فروماند.

تعبیر خواب جهنم

تعبیر خواب جهنم

سه شنبه 06 اسفند 1398

اگر جهنم را در خواب ببینیم،آینده بدی داریم و اگر ببینیم وارد جهنم شویم و بیرون نیائیم، پایان زندگی ما نزدیک است. اگر کسی ببیند که وارد جهنم شد و از آتش نسوخت، گرفتار تنگی و سختی می شود ولی در پایان نجات می یابد.

تعبیر خواب جوی آب

تعبیر خواب جوی آب

سه شنبه 06 اسفند 1398

دیدن جوی آب درخواب تعابیر گوناگون دارد. اگر ببینید که از آب زلال جوی نوشیدید، از غم رهایی خواهید یافت. اگر آب جوی کدر بود، تعبیرش ابتلا به غم است. اگر دیدید جایی که آب می نوشید و جوی روان است ،برایتان مکان آشنایی است، از آن مکان شخصی به شما منفعت می رساند.

تعبیر خواب جوهر

تعبیر خواب جوهر

سه شنبه 06 اسفند 1398

اگر خواب ببینید به لباس کسی جوهر می پاشید، به آن شخص حسادت خواهید کرد. اگر دختری در خواب جوهر ببیند، فریب کسی را خواهد خورد. اگر ببینید قلم خود را جوهر می کنید، با افرادی شرور دوست می شوید و به کاری نادرست تن می دهید. دیدن شیشه های جوهر در خواب، علاقه داشتن به چیزهای بیهوده است.

تعبیر خواب جوشانده

تعبیر خواب جوشانده

سه شنبه 06 اسفند 1398

اگر کسی در خواب دید که مشغول جوشاندن گیاهانی برای رفع بیماری از مریض است، اگر به مریض خورانده و او بهبود یافت، خیر آن شخص به مردم می رسد و اگر عکس آن شد، زیان وی به دیگران خواهد رسید.

تعبیر خواب جوش صورت و بدن

تعبیر خواب جوش صورت و بدن

سه شنبه 06 اسفند 1398

اگر کسی خواب ببیند پیشانی او جوش قرمز زده، یکی از اقوام او بیمار است. اگر ببیند جوش چرکی در بدن دارد و از آن چرک می آید، به مال و ثروت خواهد رسید.

تعبیر خواب جوز

تعبیر خواب جوز

سه شنبه 06 اسفند 1398

محمد ابن سیرین می گوید: دیدن جوز بویا در خواب، دلیل بر صلاح دین و دانستن علم شریعت است. اگر در خواب ببیند که جوز بویا خورد، دلیل که علم شریعت آموزد. اگر ببیند جوز هندی بسیار داشت، در علم و حکمت یگانه شود. اگر جوز نخورد و به کسی نداد، دلیل که او را از علم منفعت نباشد و بعضی گویند که خوردن جوز بویا، دلیل بر تعلیم علم نجوم است.

تعبیر خواب جوجه

تعبیر خواب جوجه

سه شنبه 06 اسفند 1398

دیدن جوجه در خواب، نشانه شادی و نعمت و برکت است. اگر ببینید کسی جوجه به شما داد، از جانب او به شما خیر و محبت یا خدمتی می رسد. اگر ببینید جوجه شما را کلاغ یا گربه گرفت، خبری از ضرر و زیان به شما می رسد. جوجه بیمار، نشانه بیماری و جوجه ای که به خانه همسایه برود، نشانه فرزند نافرمان است.

تعبیر خواب جواهر

تعبیر خواب جواهر

سه شنبه 06 اسفند 1398

اگر کسی در خواب دید گوهر قیمتی دارد، زنی زیبا خواهد گرفت و یا همسرش در زندگی وی با ارزش است. گم شدن جواهر، دلیل بر طلاق زن و فروشندگی جواهرات دلیل بر آن است که شخص دارای علم و دین و مال است و به مردم کمک می کند.

تعبیر خواب جوان شدن

تعبیر خواب جوان شدن

سه شنبه 06 اسفند 1398

اگر جوانی در خواب ببیند که پیر شده است ، عزت و حرمت و علم او زیاد می شود و اگر پیری ببیند که جوان شده است، خوار و فرومایه شود. اگر ببینید خودتان جوانتر از اینکه هستید شده اید، فریب می خورید. اگر ببینید که به اندازه ای جوان شده اید که خود را نمی توانید بشناسید، تعبیرش ناکامی و نامرادی است و عکس این هم صادق است.

تعبیر خواب جواز ساختمان یا سفر

تعبیر خواب جواز ساختمان یا سفر

دوشنبه 05 اسفند 1398

اگرخواب ببینید جواز ساختمان به نام شما صادر شده، چیزی را از شما می گیرند. اگر جواز برای سفر بود و شما در عالم خواب تان خوشحال بودید، تحولی پیش می آید که نگران کننده است اما اگر از داشتن جواز سفر خوشحال نبودید، موجبات شادی شما فراهم می گردد. اگر در خواب دیدید که جوازی دارید اما آن جواز پاره یا باطل شده، حق مسلمی از شما ضایع می شود.

تعبیر خواب جواز دفن

تعبیر خواب جواز دفن

دوشنبه 05 اسفند 1398

اگر خواب دیدید که برای خودتان یا کسی جواز دفن گرفته اید، تعبیرش سلامتی و امنیت و محبوبیت برای شما یا کسی است که برای او جواز گرفته اید. اگر ببینید جواز دفن را برای کسی که واقعا مرده است گرفته بودید، تعبیرش این است که شما مدیون او هستید و باید حق خود را ادا کنید.

تعبیر خواب جو

تعبیر خواب جو

دوشنبه 05 اسفند 1398

امام صادق (ع) می فرماید: جو درخواب دیدن، مالی است که آسان به دست آید و جو فروش به خواب دیدن، مردی است که دنیا را بر دین اختیار کند.

تعبیر خواب جنین

تعبیر خواب جنین

دوشنبه 05 اسفند 1398

اگر زنی در خواب جنین خود را ببیند، از غم نجات می یابد و اگر جنین متعلق به دیگری باشد، از جانب آن شخص غمی به زندگی او راه می یابد. برای مردان دیدن جنین در خواب، شرمساری و ننگ و گناه است و تقریبا همان تعبیر را دارد که در مورد جفت گفته شد.