فرم درخواست

  • جهت درخواست استخاره، درخواست تعبیر خواب، ارسال سوال شرعی، اعتقادی، مشاوره و ... از فرم زیر استفاده کنید.
  • پس از ارسال درخواست، پاسخ در سریع ترین زمان ممکن به پست الکترونیک درج شده ارسال خواهد شد.
  • اطلاعات درج شده در این فرم، نزد ما محفوظ است و منتشر نخواهد شد.
  • خواهشمندیم متن خود را به زبان فارسی بنویسید، به درخواست های فینگلیش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
کد امنیتی

لیست تعبیر خواب حرف چ

تعبیر خواب چینی آلات

تعبیر خواب چینی آلات

پنجشنبه 08 اسفند 1398

اگر کسی در خواب دید که چینی آلات زیبا و قشنگی دارد، دلیل بر این است که همسری زیبا نصیب او می شود و اگر همسر دارد، همسر وی با او خوش رفتار خواهد بود. اگر کسی ببیند که به دست خودش به هر میزان از چینی آلاتش صدمه دید و یا شکست، در تعبیر به خلق و خوی همسرش ارتباط پیدا می کند که در رفتار وی حرکات غیر معقول مشاهده می گردد.

تعبیر خواب چینه دان

تعبیر خواب چینه دان

پنجشنبه 08 اسفند 1398

تعبیر خواب چینه دان در بیداری، نقطه ضعف شماست و اگر ببینید چینه دان مرغی را بیرون می آورید و دور می اندازید، عیب خود را از بین می برید.

تعبیر خواب چهره

تعبیر خواب چهره

پنجشنبه 08 اسفند 1398

اگر در خواب به چهره خود در آینه نگاه کنید، تعبیرش این است که برای عملی کردن نقشه های خود در زندگی ناتوان خواهید بود. اگر ببینید که جوانتر از سن خود هستید، با نادانی به کاری اقدام می کنید و اگر چهره خود را پیر تر از سن تان ببینید، عاقلانه برای رسیدن به اهدافتان اقدام خواهید کرد. دیدن چهره زشت در خواب، نشانه ارتکاب به گناه و چهره آرام و با اعتماد به نفس، نشانه تسلط به نفس و انجام کارهای شایسته است.

تعبیر خواب چین و چروک پرده و فرش و لباس

تعبیر خواب چین و چروک پرده و فرش و لباس

پنجشنبه 08 اسفند 1398

دیدن پرده در خواب، ناراحتی و غم و غصه است. اگر ببینیم پرده خانه مان چروک شده، برایمان اندوهی پیش خواهد آمد. همینطور اگر فرش چروکی را ببینیم که نمی توانیم آنرا صاف کنیم، خبر ناراحت کننده ای برای اهل خانه خواهد رسید. وجود چروک روی لباس نیز، وجود ناهماهنگی در زندگی زناشویی و اختلاف نظر خواهد بود. دیدن پلیسه لباس و چین آن نیز به کدورت و ناراحتی تعبیر شده است.

تعبیر خواب چهار پا

تعبیر خواب چهار پا

پنجشنبه 08 اسفند 1398

اگر کسی خواب ببیند که صاحب چهار پایان زیادی است، مال و نعمت و ثروت به او می رسد. اگر ببیند که تعدادی چهار پا نزدیک او هستند ولی او از آن جهار پایان نمی ترسد، مردم آن جا، به او احترام می گذارند ولی اگر از دیدن آنان ترسید، از میزان احترام مردم نسبت به او کم می شود.

تعبیر خواب چوگان

تعبیر خواب چوگان

پنجشنبه 08 اسفند 1398

اگر کسی در خواب به بازی چوگان مشغول بود و چوگان او درست به هدف می رسید، در بیداری در کارها نظم و دقت دارد و به دنبال هر کاری که برود، موفقیت از آن اوست. اما در عین حال کسی که خواب می بیند که چوگان بازی می کند در امور دینی کاهلی و سستی دارد. همینطور است اگر ببینید که شخص دیگری چوگان بازی می کند.

تعبیر خواب چوپان

تعبیر خواب چوپان

پنجشنبه 08 اسفند 1398

امام صادق (ع) می فرماید: چوپان در خواب مردی است که از اموال مردم حفاظت می کند.

تعبیر خواب چوب پنبه

تعبیر خواب چوب پنبه

پنجشنبه 08 اسفند 1398

اگر در خواب خود چوب پنبه دیدید، با شخصی مفت خور و تنبل و غیر مفید و پوک، ارتباط بر قرار خواهید کرد. خریدن چوب پنبه در خواب، نشانه معامله ای زیان آور و بی فایده برای شما است. خوردن چوب پنبه، ناراحت شدن و غصه خوردن به نحوی بی فایده است.

تعبیر خواب چوب

تعبیر خواب چوب

پنجشنبه 08 اسفند 1398

اگر کسی در خواب چوبی صاف در دست خود دید، آدمی منافق است که از صدمه زدن به دیگران پروایی ندارد. چوب در خواب نفاق و دو رویی است و صاحب آن، شخصی منافق و دروغ گو است خصوصا اگر چوب کج و کوله باشد. افراد دروغ گو نیز در خواب های ما به صورت چوب و تخته تجسم می یابند.

تعبیر خواب چنگک ( قلاب)

تعبیر خواب چنگک ( قلاب)

پنجشنبه 08 اسفند 1398

دیدن چنگک در خواب، آز و طمع در بیداری است. اگر ببینید که از چنگک استفاده می کنید، برای رسیدن به چیزی، به صورت غیر منصفانه حریص هستید و بیش از حق خود می خواهید آن چیز را تصاحب کنید.

تعبیر خواب چنگال

تعبیر خواب چنگال

پنجشنبه 08 اسفند 1398

اگر کسی ببیند چنگال های نیرومندی دارد، در کار معاش و زندگی خود، قوی پنجه و پر قدرت است. اگر ببیند چنگال برندگان را در دست دارد، در کاری که سر رشته آن در دست اوست موفق خواهد شد و به منفعت خواهد رسید.

تعبیر خواب چنگ زدن

تعبیر خواب چنگ زدن

پنجشنبه 08 اسفند 1398

اگر کسی که خود اهل چنگ زدن (نوعی ساز موسیقی) است در خواب ببیند که بزرگی به او چنگ بخشید، از غم و اندوه نجات می یابد. اگر خود اهل چنگ زدن نباشد، بیننده خواب به دروغ گفتن و سخن باطل تمایل دارد.

تعبیر خواب چمن و چمنزار

تعبیر خواب چمن و چمنزار

پنجشنبه 08 اسفند 1398

دیدن چمن سبز در خواب، نشانه برکت و نعمتهای زیاد است و چمن زرد نشانه اندوه و بیماری و فقر است. قدم زدن در چمنزار سبز و پر نشاط، نشانه موفقیت و خوشبختی در زندگی بیننده خواب است. قدم زدن در چمنزار زرد و خشکیده، ناراحتی یا جدایی است.

تعبیر خواب چمدان

تعبیر خواب چمدان

پنجشنبه 08 اسفند 1398

داشتن چمدان خالی، نشانه بی تجربه گی در زندگی و داشتن آرزوها و نقشه های زیاد برای آینده است. چمدان پر، حاکی از داشتن تجربه بسیار از گذشته و داشتن چمدان های مختلف کوچک و بزرگ خالی، نشانه رسیدن پیشنهادهای مختلف در امور کار و زندگی برای آینده است. اگر ببینیم که چمدانی داریم که در آن بسته نمی شود، آدم حریص و طماعی هستیم.

تعبیر خواب چمباتمه نشستن

تعبیر خواب چمباتمه نشستن

پنجشنبه 08 اسفند 1398

چمباتمه نشستن در خواب، رویارویی با مشکلات یا کارهایی است که توانایی انجام آنرا نداریم. اگر ببینیم دیگران در مقابل ما چمباتمه نشسته اند، در برابر مردم احساس سربلندی و قدرت می کنیم و اگر خودمان چمباتمه بنشینیم، در مقابل دیگران احساس حقارت می کنیم. اگر کسی ببیند که دیگران او را مجبور کرده اند که چمباتمه بنشیند، محکومیت پیدا می کند و از ارزش او کم می شود.

تعبیر خواب چلو

تعبیر خواب چلو

پنجشنبه 08 اسفند 1398

دیدن چلو در خواب، نعمت و خیر و برکت است و هرچه سفیدتر و ته دیگ کمی باشد بهتر است. دیدن چلوی خاکستری رنگ و یا سیاه یا کثیف، گویای غم و رنج است و نعمتی را خبر می دهد که اندوه و کدورت خاطر نیز همراه دارد.

تعبیر خواب چلچله

تعبیر خواب چلچله

پنجشنبه 08 اسفند 1398

دیدن چلچله در خواب، امید و خوشدلی است. شنیدن صدای چلچله در خواب، رسیدن خبری خوش از عزیزی سفر کرده است. اگر چلچله در خانه شما لانه کرد، عاشق می شوید. گرفتن چلچله از دیگران، نشانه به وجود آمدن رابطه ای دوستانه و جدید است. اگر ببینیم که چلچله از خانه مان رفت یا از دستمان فرار کرد، بین ما و کسی که دوستش داریم جدایی می افتد.

تعبیر خواب چلچراغ

تعبیر خواب چلچراغ

پنجشنبه 08 اسفند 1398

دیدن چلچراغ نشانه آرزوهای بزرگ یا نور امیدی بزرگ در زندگی است. اگر چلچراغ را روشن ببینیم، تعبیرش رسیدن به آرزوهاست و خاموش شدن آن، رسیدن حسرت یا ناراحتی است. اگر چلچراغ را در زیارتگاه یا اعتاب مبارک روشن ببینیم، تعبیر آن خوشبختی در امور دنیا و آخرت است.

تعبیر خواب چلاق

تعبیر خواب چلاق

پنجشنبه 08 اسفند 1398

اگر در خواب ببینید که چلاق شده اید، راز شما افشا می شود و قادر نخواهید بود که هدف خود را به انجام برسانید.

تعبیر خواب چکه کردن آب

تعبیر خواب چکه کردن آب

چهارشنبه 07 اسفند 1398

اگر خواب ببینید که شیر آب چکه می کند، مقدار کمی از ثروت شما به هدر می رود. اگر ببینید که بدون اینکه باران ببارد از ناودان آب چکه می کند، به شما ثروتی می رسد که میزان آن بستگی به مقدار آبی دارد که چکه می کند. اگر ببینید که از سقف، آب چکه می کند اگر آن آب کثیف باشد، رسیدن غم و اگر تمیز باشد، رسیدن نعمت است.