فرم درخواست

  • جهت درخواست استخاره، درخواست تعبیر خواب، ارسال سوال شرعی، اعتقادی، مشاوره و ... از فرم زیر استفاده کنید.
  • پس از ارسال درخواست، پاسخ در سریع ترین زمان ممکن به پست الکترونیک درج شده ارسال خواهد شد.
  • اطلاعات درج شده در این فرم، نزد ما محفوظ است و منتشر نخواهد شد.
  • خواهشمندیم متن خود را به زبان فارسی بنویسید، به درخواست های فینگلیش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
کد امنیتی

لیست تعبیر خواب حرف ح

تعبیر خواب حیوانات

تعبیر خواب حیوانات

جمعه 09 اسفند 1398

لوک اویتنهاو میگوید :تعبیر دیدن حیوانات در خواب خوشبختی، ثروت و رفاه در بیداری است. اهلی کردن حیوانات، نشانه رسیدن به بهره و سود است. غذا دادن به حیوانات، رضایت از کار و زندگی در بیداری و دیدن حیوان خشک شده، به معنی این است که شما خود را برای هیچ و پوچ نگران کرده اید. دیدن حیوانات وحشی به معنی مواجهه با مشکلات و دیدن حیوانات خانگی به معنی رسیدن به آسایش است.

تعبیر خواب حیض

تعبیر خواب حیض

جمعه 09 اسفند 1398

اگر مردی در خواب خود را حائض ببیند، به گناه آلوده می شود و بر عکس اگر زنی خود را در حال حیض ببیند، از غم و اندوه رهایی می یابد. اگر مردی خواب ببیند که قصد همخوابگی با همسرش را داشت و او را حائض دید، کارهایش دچار مشکل خواهد شد و اگر دید که همسرش از حائض بودن پاک شد و غسل کرد و با او همبستر شد، دلیل که فرزند صالحی از آنان به وجود خواهد آمد که در امور شرعی و دینی پایبند اصول است. اگر مرد همسرش را حائض دید و از همبستری با وی امتناع نکرد، گناهی سخت مرتکب خواهد شد.

تعبیر خواب حوض

تعبیر خواب حوض

جمعه 09 اسفند 1398

اگر کسی ببیند در خانه اش حوضی با آبی صاف و زلال دارد، به علم و دانش رو می آورد. اگر ببیند در آن حوض خود را می شوید، در کارها توفیق یافته و از گناه دوری می کند. اگر از آب حوض مقدار زیادی خورد و آن آب برای او گوارا بود، عمرش طولانی می شود. اگر از اهل علم است، بر علم او افزوده می گردد. اگر حوض خانه او دارای آبی بد بو و کدر و بد مزه بود، تمام آن تعابیر هم برعکس خواهد بود.

تعبیر خواب حنوط

تعبیر خواب حنوط

جمعه 09 اسفند 1398

حنوط: ماده‌ای خوش‌بو و مانند کافور که پس از غسل دادن مرده به‌ جسد او می‌زنند.

تعبیر خواب حنا

تعبیر خواب حنا

جمعه 09 اسفند 1398

اگر کسی در خواب به پای خود حنا می مالید، در راه دین کوشا است و اگر دست خود را حنا می بست، دستی گره گشا و خیر دارد. اگرحنا بر موی سرش می گذاشت، به زیبایی و آرایش خود اهمیت می دهد و اگر محاسن و ریش خود را حنا می گذاشت به سنت عمل می کند.

تعبیر خواب حمام

تعبیر خواب حمام

جمعه 09 اسفند 1398

علامه مجلسی (ره) می گوید: اگر کسی خواب ببیند که به حمام می رود، توفیق زیارت حاصل می کند و گناهانش پاک می شوند و روحش از آلودگی رهایی می یابد.

تعبیر خواب حلوا

تعبیر خواب حلوا

جمعه 09 اسفند 1398

اگر کسی در خواب دید حلوای تازه می خورد، سود زیادی عاید او می شود یا صاحب فرزندی صالح می شود و اگر حلوای خشک و مانده می خورد، به او زیان می رسد. اگر ببیند که حلوا خیرات می کرد، امواتش از او رضایت دارند.

تعبیر خواب حلقه ازدواج

تعبیر خواب حلقه ازدواج

جمعه 09 اسفند 1398

به دست آوردن حلقه ازدواج در خواب، تعبیرش ازدواج و خوشبختی است. اگر متاهل هستید، دوستان جدیدی به دست خواهید آورد. اگر ببینید حلقه ازدواج خود را گم کرده اید یا حلقه ازدواجتان شکسته، با همسر خود اختلاف پیدا می کنید. اگر ببینید حلقه ازدواجی که همسرتان به دست دارد، نگینی مشکی رنگ دارد که در بیداری فاقد این نگین بوده باشد، تعبیرش جدایی و نیت همسر شما برای طلاق است.

تعبیر خواب حلزون

تعبیر خواب حلزون

جمعه 09 اسفند 1398

اگر کسی خواب ببیند که روی حلزون پا گذاشت، با مردمی بد اخلاق در تماس قرار خواهد گرفت. اگر ببیند اطرافش حلزون ها در حال خزیدن هستند، در شرایط خطرناکی قرار می گیرد و باید محتاطانه رفتار کند. اگر کسی ببیند که در باغ و کشتزار او حلزون ها مشغول خوردن برگ ها هستند، دشمنانی در بیداری دارد که می خواهند به او ضرر و زیان مالی برسانند. اگر کسی ببیند که حلزون ها را کشت، از شر دشمنان خود ایمن خواهد ماند.

تعبیر خواب حصیر

تعبیر خواب حصیر

جمعه 09 اسفند 1398

اگر کسی در خواب دید که حصیری نو و جدید دارد، و یا کسی حصیری نو به او داد، فایده ای به او می رسد و اگر دید که حصیر می بافد، عشق زنی را در دل می پروراند. اگر حصیر را کم ارزش یا نامرغوب دید، زنی که عشق او را در دل دارد از اصالت برخوردار نیست.

تعبیر خواب حصبه

تعبیر خواب حصبه

جمعه 09 اسفند 1398

حصبه یا تیفوئید: نوعی بیماری عفونی که از طریق غذای آلوده منتقل می‌شود و به دستگاه گوارش آسیب می‌زند.

تعبیر خواب حصار

تعبیر خواب حصار

جمعه 09 اسفند 1398

اگر کسی ببیند که وارد محوطه ای شده که دور آن حصار کشیده اند، از شر دشمنان محفوظ خواهد ماند. اما اگر ببیند که از حصار بیرون آمد یا کسی او را از حصار بیرون کرد، تعبیرش این است که دشمن بر او غالب خواهد شد. اگر خود از حصار بیرون آمد، دشمن او یک نفر است و به او پیروز می شود.

تعبیر خواب حشرات

تعبیر خواب حشرات

جمعه 09 اسفند 1398

دیدن حشرات در خواب، تاویلش بیماری مسری یا متضرر شدن و یا نزدیک شدن دشمنان به بیننده خواب است. نیش خوردن از حشرات ، به این معنی است که از جانب کسی از دوستانتان، مورد خیانت قرار خواهید گرفت.

تعبیر خواب حساب و کتاب

تعبیر خواب حساب و کتاب

جمعه 09 اسفند 1398

اگر کسی در خواب دید با شخصی در حساب و کتاب کردن مشاجره دارد، در بیداری به رنج و بلا می افتد و اگر با کسی حساب خود را با خوش رویی تسویه می کرد، نسبت به حق الناس توجه دارد و از ضایع کردن اموال دیگران حذر می کند و در امانت داری، درستکار و امین است. اگر خود را در حسابرسی روز قیامت دید و حسابرسی او آسان گذشت، رستگار می شود و در غیر آن صورت به عذاب الهی گرفتار خواهد شد.

تعبیر خواب حرم

تعبیر خواب حرم

جمعه 09 اسفند 1398

اگر کسی خود را در جوار حرم مشاهده کرد، از بلایا و خطرات به خدای متعال پناه خواهد برد و اگر خود را در داخل حرم مشاهده کرد، خداوند بزرگ و متعال به دلیل خیر اندیشی و کردار نیک وی، او را در محافظت خود قرار داده است. اگر ببیند به حریم حرم مرد نیکوکاری وارد شد، در انجام اعمال خیر سهیم می شود و بر عکس اگر ببیند به حریم مرد تبه کاری وارد شد، به کارهای زشت و غیر اخلاقی دست می زند.

تعبیر خواب حجر الاسود

تعبیر خواب حجر الاسود

جمعه 09 اسفند 1398

دیدن حجر الاسود، رسیدن به خیر و نیکویی است و اگر کسی خواب ببیند که آن را لمس کرد، حاجتش برآورده می شود و اگر آن را بوسید، نشانه آن است که او انسانی با ایمان و صالح است. اگر کسی ببیند که به حجرالاسود لطمه ای زد یا آن را از جای خود بیرون آورد، به اعتقادات دینی کاهل است و دین برایش مهم نیست.

تعبیر خواب حجامت

تعبیر خواب حجامت

جمعه 09 اسفند 1398

اگر کسی خواب ببیند که در حمام حجامت می کند و شخص حجامت کننده با او آشنا باشد، بیماری و ناراحتی از جسم او دور و دفع می شود. اگر حجامت کننده نا آشنا بود، تعبیر آن است که در دیاری غریب، به بیماری مبتلا شده ولی در آنجا طبیبی او را مداوا می کند و شفا می یابد.

تعبیر خواب رفتن به مکه

تعبیر خواب رفتن به مکه

جمعه 09 اسفند 1398

اگر کسی در خواب دید که به حج می رود، یا موفق به زیارت خانه خدا می شود و یا عملی را انجام می دهد که برای او ثواب حج کردن می نویسند. اگر بیمار این خواب را ببیند شفا می یابد و اگر مقروض ببیند، دین و قرضش ادا می شود. اگر از دشمنی نا ایمن است، از وی ایمنی خواهد یافت، یا سفری که در آن خیر و برکت وجود دارد، نصیب او می شود.

تعبیر خواب حامله

تعبیر خواب حامله

جمعه 09 اسفند 1398

اگر خواب ببینید که زنی حامله است و او در بیداری حامله نباشد، نشانه وجود ناراحتی و غمی در دل او و مشکلی است که از دیگران پنهان می کند. همینطور اگر خواب ببینید که خودتان حامله شده اید، از موردی دلگیر و غمگین هستید و یا سختی و مشقتی در راه است که باید برای رفع آن صدقه بدهید.