فرم درخواست

  • جهت درخواست استخاره، درخواست تعبیر خواب، ارسال سوال شرعی، اعتقادی، مشاوره و ... از فرم زیر استفاده کنید.
  • پس از ارسال درخواست، پاسخ در سریع ترین زمان ممکن به پست الکترونیک درج شده ارسال خواهد شد.
  • اطلاعات درج شده در این فرم، نزد ما محفوظ است و منتشر نخواهد شد.
  • خواهشمندیم متن خود را به زبان فارسی بنویسید، به درخواست های فینگلیش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
کد امنیتی

لیست تعبیر خواب حرف خ

تعبیر خواب خیمه شب بازی

تعبیر خواب خیمه شب بازی

سه شنبه 13 اسفند 1398

اگر کسی خواب ببیند که در جمع خیمه شب بازی نشسته است، در جمعی وارد می شود که به لهو و لعب و کارهای فریبنده و دروغ مشغول هستند و اگر خیمه شب بازی را تماشا می کرد، اوقات خود را به باطل و بیهودگی می گذراند یا دچار غم و گرفتاری می شود.

تعبیر خواب خیک یا مَشک

تعبیر خواب خیک یا مَشک

سه شنبه 13 اسفند 1398

خیک : مَشک یا کیسه ای از پوست گوسفند که برای نگهداری مایعاتی مانند دوغ، ماست.

تعبیر خواب خیری

تعبیر خواب خیری

سه شنبه 13 اسفند 1398

محمد ابن سیرین می گوید: خیری (گل زرد رنگ خوشبو) دیدن چون به وقت و یا بی وقت باشد، دلیل رنج و بیماری است.

تعبیر خواب خیاطی

تعبیر خواب خیاطی

سه شنبه 13 اسفند 1398

اگر خواب ببینید که کسی برای شما مشغول خیاطی است و با متر اندازه های شما را می گیرد، یا خودتان مشغول دوختن لباس برای خود هستید، با اطرافیان خود ناسازگاری هایی پیدا خواهید کرد. اگر ببینید که با قیچی مشغول بریدن پارچه هستید، چنانچه متاهل باشید، احتمال زیادی دارد که از همسر خود جدا شوید.

تعبیر خواب خیار

تعبیر خواب خیار

سه شنبه 13 اسفند 1398

اگر خواب ببینیم در فصل خیار که پایان بهار است، خیاری خوش طعم و قلمی می خوریم، تعبیرش برای مرد، زنی زیبا و برای زن، مردی زیبا است که خوشبختی و خوشدلی بیننده خواب را سبب می شود. اما خوردن خیار در غیر فصل آن، مثلا در زمستان، خوب نیست و تعبیرش این است که کاری انجام می دهیم که از انجامش پشیمان خواهیم شد.

تعبیر خواب خون

تعبیر خواب خون

سه شنبه 13 اسفند 1398

اگر کسی در خواب ببیند که از ضربه ای، از بدن او خون جاری شد، خسران و زیان مالی می بیند ولی اجر معنوی دارد. اگر کسی روی بدن خود زخمی دید که از آنها خون جاری می شود، به اندوه دچار می شود ولی اگر کسی بدون زخم، دید که از نقطه ای، بخصوی روی شکم او، خون جاری می شود، آدمی رشوه گیر و حرام خوار است و اگر کسی دید لباسها و بدن او آلوده خون است، مالی از راه حرام به دست می آورد و خون خوردن در خواب، خوردن مال حرام است.

تعبیر خواب خوک

تعبیر خواب خوک

سه شنبه 13 اسفند 1398

خوک حیوانی کثیف است که در هنگام غذا خوردن، حتی مدفوع خود را نیز می خورد. اگر کسی در خواب خوکی نیرومند دید، تعبیرش این است که با مردی پولدار اما فرومایه و پست رابطه خواهد داشت. خوک رام و اهلی، مردی شجاع و دلیر اما پلید و بی دین است و اگر کسی در خواب دید که از تعدادی خوک نگهداری می کند، تعبیر آن کسب مال حرام است.

تعبیر خواب خوشه

تعبیر خواب خوشه

سه شنبه 13 اسفند 1398

تعبیر دیدن خوشه خرما و انگور و گندم، دلیل بر خیر و برکت و نیکویی است. خوشه تر و تازه، نشانه شادی و شادکامی و خوشه خشک و زرد، نشانه ناراحتی و ناکامی است. به تعبیری دیگر، خوشه خشک و زرد، نشانه فحطی و کمبود ارزاق در آن سال است.

تعبیر خواب خوراکی و غذا

تعبیر خواب خوراکی و غذا

سه شنبه 13 اسفند 1398

اگر کسی در خواب دید که از خوردنیهای لذیذ و نوشیدنی های گوارا بهره می برد، خوبی و نیکویی است و خوردنی ها و آشامیدنی های بد طعم و بد مزه دلیل بر غم و اندوه است. خوردن سیر و پیاز نیز تعبیر خوبی ندارد. کسی که در خواب ببیند خوراکیهای خوش طعم می فروشد، خوش سخن و خوش گفتار است و برعکس آن بد سخن و بد گفتار می باشد.

تعبیر خواب خواستگار

تعبیر خواب خواستگار

سه شنبه 13 اسفند 1398

محمد ابن سیرین در مورد فردی که خواهان ازدواج یا به قول امروزی‌ها خواستگار است می‌گوید اگر کسی در خواب ببیند که خواستار ازدواج با دختری است نشانه آن است که بزرگی و مرتبه او از بین خواهد رفت. اگر زنی در خواب ببیند که فرد مرده ای به خواستگاری او آمده و با او ازدواج کرد بیانگر این است که از مال زن کم خواهد شد.

تعبیر خواب خوابیدن

تعبیر خواب خوابیدن

سه شنبه 13 اسفند 1398

اگر کسی خواب ببیند بر تختی مجلل یا بستری خوابیده است، بزرگی و آسایش دنیوی به او می رسد. اگر ببیند بر بستری کثیف یا تختی شکسته خوابیده است، نشانه حقارت و وجود مشکلاتی است که آرامش را از بیننده خواب سلب می کنند.

تعبیر خواب خندیدن

تعبیر خواب خندیدن

سه شنبه 13 اسفند 1398

اگر ببینید در خواب با صدای بلند می خندید و قهقهه می زنید، در بیداری غمگین می شوید. اگر ببینید که بچه ای در خواب می خندد، تعبیرش اصلا بد نیست و نشانه ایجاد غصه برای او در بیداری نیست. آرام خندیدن یا تبسم کردن در خواب، نشانه رسیدن شادی است.

تعبیر خواب خنجر

تعبیر خواب خنجر

سه شنبه 13 اسفند 1398

اگر خواب ببینید که خنجر دارید، تعبیرش دوستی است که از شما حمایت می کند. اگر خنجری در دست داشته باشید، برادرتان حامی شماست. اگر آنرا زیر سر خود در بستر نهاده باشید، همسرتان از شما دفاع می کند. دیدن خنجر زنگ زده، نشانه این است که حامی شما قادر نیست از شما دفاع کند.

تعبیر خواب خمیر

تعبیر خواب خمیر

سه شنبه 13 اسفند 1398

تعبیر دیدن خمیر نان در خواب، منفعت کم و روزی حلال است. اگر کسی در خواب دید آرد خمیر می کند و خمیر او به اصطلاح ور آمد و به ثمر رسید، مالی حلال به دست می آورد و در راه دین نیز کوشا است.

تعبیر خواب خلیفه

تعبیر خواب خلیفه

سه شنبه 13 اسفند 1398

اگر کسی در خواب ببیند که خلیفه نسبت به او رفتاری محبت آمیز دارد، از وی سود و منفعت خواهد دید. اگر دید در رکاب خلیفه قرار گرفته از محارم وی خواهد شد. اگر خلیفه به او هدیه و خلعتی داد، از وی سود و منفعتی به او می رسد. اگر حکمی از خلیفه گرفت، در یکی از شهرهای تحت فرمان وی، فرمانروا خواهد شد.

تعبیر خواب خلعت

تعبیر خواب خلعت

سه شنبه 13 اسفند 1398

خلعت : لباسی که از طرف شخص بزرگ به عنوان جایزه یا انعام به کسی داده شود.همچنین لباس یا پارچه‌ای است که خانواده داماد به عروس یا خانواده او هدیه می‌دهند.

تعبیر خواب خلط سینه

تعبیر خواب خلط سینه

سه شنبه 13 اسفند 1398

اگر کسی در خواب ببیند که خلط سینه اش را در مکانی که عده ای هستند به زمین انداخت، از آن جمع رفع کدورت و دشمنی می کند و مابین دو نفر را که اختلاف دارند به آشتی می رساند. اما اگر خلط سینه اش خون آلود بود، تعبیرش برعکس است و بین آنان اختلاف می اندازد.

تعبیر خواب خلط بینی

تعبیر خواب خلط بینی

سه شنبه 13 اسفند 1398

اگر کسی در خواب دید که خلط از بینی به روی زمین بیرون انداخت، کردار زشتی را از خود دور می کند ولی اگر بر روی کسی که بیگانه است انداخت، نسبت به آن بیگانه بی احترامی می کند و اگر آشنا و مرد بود، با زن وی به کردار زشت خواهد پرداخت. اگر خلط بر روی زن بیوه ای بیاندازد، از وی خواستگاری می کند.

تعبیر خواب خلخال

تعبیر خواب خلخال

سه شنبه 13 اسفند 1398

اگر زنی در خواب ببیند که خلخال طلا و نقره بر پای دارد، شوهری نیکو خصلت خواهد داشت و اگر دوشیزه است، شوهر آینده اش هم خوش اخلاق خواهد بود هم برایش زیور آلات تهیه خواهد کرد.

تعبیر خواب خلال دندان

تعبیر خواب خلال دندان

یکشنبه 11 اسفند 1398

اگر کسی در خواب ببیند که دندانهای خود را خلال می کند و ضایعات خلال بد بو بود، نسبت به خانواده خود ستم می کند و اگر بویی نداشت، نسبت به رفتار خانواده خود سخت گیر است. اگر ضایعات خوشبو بودند، به خانواده خود خدمت می کند. تعبیر خلال کردن دندان در خواب، جروبحث در مورد مشکلات کوچک خانوادگی است .