فرم درخواست

  • جهت درخواست استخاره، درخواست تعبیر خواب، ارسال سوال شرعی، اعتقادی، مشاوره و ... از فرم زیر استفاده کنید.
  • پس از ارسال درخواست، پاسخ در سریع ترین زمان ممکن به پست الکترونیک درج شده ارسال خواهد شد.
  • اطلاعات درج شده در این فرم، نزد ما محفوظ است و منتشر نخواهد شد.
  • خواهشمندیم متن خود را به زبان فارسی بنویسید، به درخواست های فینگلیش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
کد امنیتی

لیست تعبیر خواب حرف د

تعبیر خواب دیوانگی

تعبیر خواب دیوانگی

جمعه 16 اسفند 1398

اگر کسی در خواب خود را در حالت دیوانگی دید، مال حرامی را در راه فساد و تباهی خرج می کند و اطرافیانش او را مورد سرزنش قرار می دهند. ولی اگر خواب دید که خود را به دیوانگی مصلحتی زده، به مردم دیار خود و آشنایان نزدیک، مکر و حیله می کند تا ازاین راه نفعی عاید او شود ولی دستش رو خواهد شد و رازش فاش خواهد گردید.

تعبیر خواب دیوار

تعبیر خواب دیوار

جمعه 16 اسفند 1398

اگر کسی ببیند که دیوار فرو ریخته ای را تعمیر کرد و یا دیوار کجی را راست کرد، حال و روز بد او به خوبی تغییر خواهد کرد و اگر دیوار درست را خراب کرد، ابتلا به غم و اندوه خواهد یافت. اگر کسی دیواری را که از گچ و آجر درست شده ویران کند، آدمی خودبین و فاسد است و اگر دیواری که از سنگ و آهک است خراب کرد، شیفته دنیا است و طالب آخرت نیست.

تعبیر خواب دیو

تعبیر خواب دیو

جمعه 16 اسفند 1398

دیو دشمنی بزرگ و سخت حیله گر و ریاکار است و تماس دیو در خواب با انسان، ضرورت توبه و بازگشت به سوی خداوند متعال را می رساند. اگر بیننده خواب در جنگ با دیو فاتح شد، ایمانش درست و محکم است. به تعبیر دیگر، دیدن دیو در خواب نفس اماره ماست که گاه کنترل می کنیم و گاه عنان آن از دستمان بیرون می رود.

تعبیر خواب دیگ

تعبیر خواب دیگ

جمعه 16 اسفند 1398

اگر کسی در خواب دیگ نو و تمیزی را دید که مال خودش است، همسری کدبانو در خانه دارد. اگر دید دیگ متعلق به کسی دیگر است و در آن غذا می پزند، صاحب دیگ آدم خیری است که به مردم نیکی می کند. اگر در دیگی که متعلق به خود اوست، گوشت زیادی دید، رزق و روزی گشاده خواهد داشت و اگر دیگی که متعلق به خود اوست، شکسته و رنگ و رو رفته بود، یا کدبانوی خانه بیمار می شود و یا از دنیا می رود.

تعبیر خواب دهل زدن

تعبیر خواب دهل زدن

جمعه 16 اسفند 1398

اگر کسی در خواب دید دهل می زند، آدمی دروغگو و شایعه ساز است که از او سخنان ناپسند زیاد شنیده می شود و اگر حرف راز گونه ای از کسی بشنود، با دروغ بافی آن را افشا می کند و برآن سخنان دروغ می افزاید و در میان مردم پراکنده می کند.

تعبیر خواب دهانه اسب

تعبیر خواب دهانه اسب

جمعه 16 اسفند 1398

اگر کسی در خواب دید که اسب سرکشی را دهانه زد، بر کارها توفیق می یابد و اگر دهانه اسبش پاره شد، رشته کارهایش گسیخته می گردد. اگر مردی در خواب دید که همسرش لگام به دهان دارد، مطیع و فرمانبردار شوهر است و در مورد مردان، سازگاری با خانواده را می توان تعبیر کرد.

تعبیر خواب دهان

تعبیر خواب دهان

جمعه 16 اسفند 1398

تعبیر دهان در خواب، سخن و کلام و یا روزی و معاش است. اگر کسی دهان خود را سالم دید، از خوردنیهای حلال می خورد و اگر دهان خود را کج و معوج دید تعبیر عکس دارد.

تعبیر خواب ده

تعبیر خواب ده

جمعه 16 اسفند 1398

اگر کسی در خواب دید که به دهی رفت و آنجا را آباد دید، خیر و برکت در آنجا زیاد می شود و یا نشانه این است که کاری که می خواهد انجام دهد، به درستی انجام می گیرد و یا اگر کاری در دست انجام ندارد، به زودی دست به انجام کاری می زند که به رفاه و نعمت می رسد.

تعبیر خواب دوغ

تعبیر خواب دوغ

جمعه 16 اسفند 1398

خوردن دوغ در خواب نشانه شکست و بد اقبالی یا به خطر رسیدن سلامتی است. اگر ببینید سوپ دوغ می خورید، روابط دوستانه شما تحت تاثیر یک مشاجره یا دعوا خراب خواهد شد.

تعبیر خواب دوشاب (شیره انگور)

تعبیر خواب دوشاب (شیره انگور)

جمعه 16 اسفند 1398

محمد ابن سیرین می گوید: دوشاب در خواب مال و منفعت اندک است. اگر ببیند دوشاب می خورد، دلیل که بر قدر آن او را مال حاصل شود. اگر بیند اندکی دوشاب در دهان نهاد، دلیل که از کسی سخن خوش شنود.

تعبیر خواب دوست داشتن

تعبیر خواب دوست داشتن

جمعه 16 اسفند 1398

لوک اویتنهاو می گوید : دوست داشتن، به داشتن لحظه هایی شیرین تعبیر می شود. اگر خواب ببینید چیزی را دوست می دارید، علامت آن است که از محیط زندگی فعلی خود راضی و خرسند هستید.

تعبیر خواب دوست

تعبیر خواب دوست

جمعه 16 اسفند 1398

اگر در خواب دوستان خود را شاد و سرحال ببینید درحالی که قهقهه خنده به راه انداخته اند، نشانة آن است که بزودی از طرف دوستان اخبار ناخوشایندی به دست شما می رسد. اگر در خواب دوستان خود را درمانده ببینید ، علامت آن است که دوستانتان بیمار و پریشان خواهند شد.

تعبیر خواب دوزخ (جهنم)

تعبیر خواب دوزخ (جهنم)

جمعه 16 اسفند 1398

اگر کسی در خواب دید که او را به دوزخ بردند، گنهکار است و باید توبه کند. ولی اگر دید در کنار دوزخ ایستاده و دوزخیان را تماشا می کند، تعبیر آن است که او را از گناه حذر می دهند و اگر دید او را به سوی دوزخ بردند و رنج و آسیبی به او نرسید، دلیل بر اینکه از گناهان بازگشت و توبه می کند.

تعبیر خواب دود، دودکش، دوده

تعبیر خواب دود، دودکش، دوده

جمعه 16 اسفند 1398

دیدن دود در خواب به طور کلی خوب نیست و اگر کسی دید از سمت چپ و راست محل اقامتش دود بلند می شود، دو گروه از افراد آن محل به خصومت خواهند پرداخت و اگر دید از همه سمت دود به آسمان می رود و آتشی هم شعله می کشد، آن سرزمین گرفتار فتنه و مصیبت می شود و یا حاکم و فرمانروای آن جا به مردم ظلم و ستم فراوان می رساند.

تعبیر خواب دوچرخه

تعبیر خواب دوچرخه

جمعه 16 اسفند 1398

اگر معمولا دوچرخه سواری نکنید و خواب ببینید که سوار دوچرخه هستید، کاری انجام می دهید که لازمه آن دقت و پشتکار و هوشیاری است. اگر ببینید پشت دوچرخه کسی دیگر سوار شده اید، با کمک آن شخص موفقیت به دست می آورید و اگر شما دوجرخه را می راندید، آن شخص که پشت دوچرخه شما نشسته از شما کمک می گیرد. دادن دوجرخه به دیگران و یا گرفتن دوجرخه از آنان، دادن و گرفتن امکانات برای رسیدن به اهداف شما است.

تعبیر خواب دندان

تعبیر خواب دندان

جمعه 16 اسفند 1398

تعبیر دندان ها در خواب به افراد خانواده ما برمی گردد. بعضی معبران عقیده دارند که دندان های فک بالا مردان فامیل هستند و دندان های فک زیرین زنان و اینکه دندان های کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان های جلو فرزندان.

تعبیر خواب دنبه

تعبیر خواب دنبه

جمعه 16 اسفند 1398

اگر کسی در خواب دید مثل گوسفند دنبه دارد، به تعبیری، به فرزندی که رزق و روزی فراوان خواهد داشت، می رسد و یا اینکه خودش به مال و ثروت خواهد رسید. خوردن دنبه خام، داشتن مالی مشکوک است که در آن حلال و حرام مخلوط شده و خوردن دنبه پخته، خوراک آماده ای است که دشمن در صدد چپاول آن است.

تعبیر خواب دمل

تعبیر خواب دمل

جمعه 16 اسفند 1398

اگر کسی در خواب دید که دملی سخت آزار دهنده و چرکین دارد، اگر خود آن را باز کرد و جراحات آن را خارج کرد، به او خیر و منفعت می رسد و اگر کسی این کار را برای او انجام داد، از آن شخص به او خیر می رسد. اگر بعد از خارج شدن جراحات، لباس خونی و آلوده خود را شست، از مال حرام توبه می کند.

تعبیر خواب دمپایی

تعبیر خواب دمپایی

جمعه 16 اسفند 1398

اگر کسی در خواب ببیند که دمپایی تمیز و مرتبی بر پا دارد، یا ازدواج می کند و یا به سفری پر سود می رود و اگر دمپایی او سوراخ و خراب بود، در کارها فرو مانده می شود.