فرم درخواست

  • جهت درخواست استخاره، درخواست تعبیر خواب، ارسال سوال شرعی، اعتقادی، مشاوره و ... از فرم زیر استفاده کنید.
  • پس از ارسال درخواست، پاسخ در سریع ترین زمان ممکن به پست الکترونیک درج شده ارسال خواهد شد.
  • اطلاعات درج شده در این فرم، نزد ما محفوظ است و منتشر نخواهد شد.
  • خواهشمندیم متن خود را به زبان فارسی بنویسید، به درخواست های فینگلیش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
کد امنیتی

لیست تعبیر خواب حرف ر

تعبیر خواب عصار (روغن گیر)

تعبیر خواب عصار (روغن گیر)

دوشنبه 26 اسفند 1398

اگر کسی در خواب دید که به شغل عصاری اشتغال دارد، در میان مردم به نیکی و نیک رفتاری شهرت دارد.

تعبیر خواب ریواس و ریوند

تعبیر خواب ریواس و ریوند

شنبه 17 اسفند 1398

اگر کسی در خواب ریواس خورد و مزه شیرین از آن چشید، شادکامی از دوستی به او می رسد و اگر به طبیعت خود ریواس، ترش مزه بود، ندامت در کاری است و این ندامت به کم و یا زیاد بودن ترشی ریواس بستگی دارد.

تعبیر خواب ریمل

تعبیر خواب ریمل

شنبه 17 اسفند 1398

اگر زنی در خواب ببیند که برای آرایش به چشم ریمل یا سرمه زده، تعبیرش غم و اندوه است ولی اگر سرمه را به نیت روشنایی چشم بزند، تعبیرش نیکو است.

تعبیر خواب ریگ

تعبیر خواب ریگ

شنبه 17 اسفند 1398

اگر کسی در خواب دید که ریگ جمع می کند، در کسب مال دنیا حریص است. اگر کسی به او مقداری ریگ داد، از آن شخص منفعت به وی می رسد و اگر در جایی ایستاده بود و باد مقداری ریگ جلوی پای او آورد، مالی که گمان آن را نداشت، احتمالا از میراث، به وی می رسد و اندازه این مال بستگی به کمی و زیادی ریگها دارد.

تعبیر خواب ریش

تعبیر خواب ریش

شنبه 17 اسفند 1398

اگر کسی در خواب ریش خود را آراسته دید، دلیل بر نظم و انضباط او در کارهایش و خیر دنیوی است. اگر کسی ریش خود را سفید شده دید، قدر و منزلتش زیاد می شود و اگر دید ریش او ریخته، به بیماری سخت دچار می شود. اگر دید ریش خود را با فیچی آرایش می کرد، نسبت به زن و فرزندش توجه و دلبستگی دارد.

تعبیر خواب ریحان

تعبیر خواب ریحان

شنبه 17 اسفند 1398

ریحان از گیاهان خوشبو و مقوی است. اگر کسی ریحان را ترو تازه دید به او نعمت و خیر و برکت می رسد. اگر آن را در جای خود دید، تا رسیدن نعمت به او زمان لازم است و اگر دسته ای ریحان تازه در دست دید، دلیل که نعمت و برکت و خیر به او خواهد رسید. اگر کسی ریحان را خشک و سائیده در دست ببیند، تعبیرش اندوه و غم زود گذر است.

تعبیر خواب روناس

تعبیر خواب روناس

شنبه 17 اسفند 1398

هرکه در خواب ببیند روناس دارد، دلیل بر تجمل پرستی و آرایش خواهی دنیوی است و اگر روناس را برای رنگ سرخ به کار می برد، عشرت طلب است و از دین دوری می گزیند. خوردن روناس در خواب ابتلا به اندوه و یا بیماری است.

تعبیر خواب روغن

تعبیر خواب روغن

شنبه 17 اسفند 1398

بعضی از معبران روغن داشتن در خواب را به میراث تعبیر کرده اند و اگر روغن از گوسفند گرفته شده باشد، میراث حلال است و اگر از غیر از آن، در آن مال حرام مخلوط شده است. داشتن روغن گاو منفعتش برای بیننده خواب، از سایر روغنهای حلال بیشتر است.

تعبیر خواب روسری (چارقد)

تعبیر خواب روسری (چارقد)

شنبه 17 اسفند 1398

روسری نیز مانند چادر برای زنان نشانه عفاف، بخت و عزت بیننده خواب است. دیدن چارقد در خواب برای مردان، بی ارزشی و سبک شدن در اجتماع و اهانت تاویل شده است.

تعبیر خواب روژ لب

تعبیر خواب روژ لب

شنبه 17 اسفند 1398

دیدن روژ لب برای خانم ها نشانه سخن دروغ و فریب است. اگر زنی ببیند روژ مالیده به دروغگویی متوسل می شود. اگر زنی ببیند که روژ لب خیلی پر رنگ و سنگینی به لبان خود مالیده، برایش ناراحتی و غصه به وجود می آید. دیدن روژ برای مردان خوب نیست مخصوصا اگر آن را مصرف کنند رسوایی و بدنامی و بی آبرویی است.

تعبیر خواب روزه

تعبیر خواب روزه

شنبه 17 اسفند 1398

اگر کسی در خواب دید روزه است و به ذکر خداوند مشغول بود، از حرام و اعمال زشت روی گردان است.

تعبیر خواب روزنه

تعبیر خواب روزنه

شنبه 17 اسفند 1398

اگر در جایی تاریک هستید و ببینید روزنی به روشنایی هست، نشانه این است که آینده ای روشن دارید و مشکلات شما رفع می شود ولی اگر در جایی روشن باشید و روزنی ببینید که رو به تاریکی قرار گرفته خوب نیست و از غم و اندوه خبر می دهد. اگر در جایی مسدود باشید و خودتان روزنی به خارج باز کنید نیکو است و اگر جای باز باشید و روزنی به محل مسدود باز کنید، برای خود مشکل به وجود می آورید.

تعبیر خواب روز قیامت (رستاخیز)

تعبیر خواب روز قیامت (رستاخیز)

شنبه 17 اسفند 1398

اگر کسی در خواب بر پا شدن قیامت را ببیند، اگر ستمدیده باشد، به ستمگر غلبه خواهد کرد و اگر مظلوم باشد بر ظالم پیروز خواهد شد و خداوند متعال مردم آن سرزمین را از نعمات خود بهره مند می کند و حکمرانی عادل بر آنان حکمرانی خواهد کرد. اگر بیننده خواب اهل معصیت باشد، عذاب الهی بر او فرود خواهد آمد.

تعبیر خواب روز

تعبیر خواب روز

شنبه 17 اسفند 1398

دیدن روز در خواب در شرایط عادی هیچ تعبیری ندارد مگر اینکه غیر طبیعی به نظر برسد. اگر ناگهان ببینید روز تاریک شد و غیر معمول به شب رسید، مثلا در خواب ببینید که هنگام روز ستارگان آسمان دیده می شوند، یا ماه و خورشید در کنار هم در آمده اند خوب نیست.

تعبیر خواب روده

تعبیر خواب روده

شنبه 17 اسفند 1398

اگر کسی در خواب دید روده گوسفند در دست دارد، و آن روده تمیز و پاکیزه است، مالی حلال به وی می رسد. اگر روده کثیف و ناپاک بود، مال کسب شده از راه حرام خواهد بود و به تعبیر دیگر، مالی که بدست می آید از مکانی است که انتظار بدست آوردن آن را نداشته است. اگر کسی ببیند روده می خورد یا خریده است، از خویشان خیر و منفعت یابد.

تعبیر خواب رودخانه

تعبیر خواب رودخانه

شنبه 17 اسفند 1398

اگر کسی رودخانه ای بزرگ را با آبی صاف و زلال دید، یا به ثروت عظیمی می رسد و یا با شخصی بزرگ و اندیشمند مصاحب خواهد شد که از وی بسیار می آموزد. اگر آب رودخانه کدر بود، تعبیر برعکس است. اگر خود را در رودخانه ای که آب آن کدر است در حال غرق شدن دید، تعبیر آن افکار منفی و ناراحتی است ولی اگر آب رودخانه صاف و زلال بود، نشانه فکر شاد و خبرهای خوش و رسیدن ثروت است.

تعبیر خواب روبنده (پوشیه)

تعبیر خواب روبنده (پوشیه)

شنبه 17 اسفند 1398

دیدن روبنده در خواب دلالت بر وجود مردی دارد که بسیار متعصب و سختگیر و مراقب خانواده خود است. اگر زنی در خواب ببیند که روبنده دارد،کاری در جهت حفظ حرمت زنانه خویش انجام می دهد. روبنده برای مردان در خواب خوب نیست.

تعبیر خواب روباه

تعبیر خواب روباه

شنبه 17 اسفند 1398

اگر کسی در خواب روباه را دید، با شخصی مکار و حیله گر و فریبکار روبرو خواهد شد. جنگ با روباه، درافتادن و خصومت با اقوام و خویشاوندان است و اگر با روباه به بازی و مسخرگی مشغول بود، زنی به او دلبسته می شود ولی این دلبستگی دوام و قوامی ندارد.

تعبیر خواب رنگین کمان

تعبیر خواب رنگین کمان

شنبه 17 اسفند 1398

اگر در رنگین کمان رنگ سبز برتری داشت، دلیل خیر و برکت و اگر رنگ زرد بیشتر بود، بیماری و مرض و رنگ سرخ نشانه مناقشه و خصومت درآن دیار است.

تعبیر خواب رمل و اسطرلاب

تعبیر خواب رمل و اسطرلاب

شنبه 17 اسفند 1398

اگر کسی دید که دیگری برای او به وسیله اسطرلاب، به پیشگویی و امثال اینها می پردازد، تعبیر این است که شخصی با او آشنا می شود که به ظاهر دوست است ولی ریا و مکر می کند و سخنان دروغ می گوید. استعاره از رمل و اسطرلاب در آیین مقدس اسلام جایی ندارد و دیدنش نیز در خواب تعبیر نیکویی ندارد و دلیل بر مکاری و حیله گری است.