فرم درخواست

  • جهت درخواست استخاره، درخواست تعبیر خواب، ارسال سوال شرعی، اعتقادی، مشاوره و ... از فرم زیر استفاده کنید.
  • پس از ارسال درخواست، پاسخ در سریع ترین زمان ممکن به پست الکترونیک درج شده ارسال خواهد شد.
  • اطلاعات درج شده در این فرم، نزد ما محفوظ است و منتشر نخواهد شد.
  • خواهشمندیم متن خود را به زبان فارسی بنویسید، به درخواست های فینگلیش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
کد امنیتی

لیست تعبیر خواب حرف ز

تعبیر خواب زیور آلات

تعبیر خواب زیور آلات

یکشنبه 18 اسفند 1398

اگر زنی در خواب خود را به زیور آلات گوناگون آراسته ببیند، زنی جاه طلب و شهرت دوست است و به مقامی بالاتر از شایستگی خود خواهد رسید. اگر زنی ببیند که زیور آلات دریافت کرد، به تعهدات خود پایبند خواهد بود و اگر زیور آلات به کسی بخشید، بیش از اندازه ولخرجی خواهد کرد.

تعبیر خواب زین

تعبیر خواب زین

یکشنبه 18 اسفند 1398

دیدن زین بنا به تعبیری، شغل انسان و بنا به تعبیری، همسر وی است. اگر کسی در خواب دید زینی خرید و بر پشت نهاد و بر آن سوار شد و تاخت آغاز کرد، در راه زندگی مادی و معنوی به موفقیت های زیادی می رسد. اگر کسی زینی جواهرنشان به او هدیه داد، از حکمران آن سامان سود و فایده خواهد برد.

تعبیر خواب زیلو (زیر انداز)

تعبیر خواب زیلو (زیر انداز)

یکشنبه 18 اسفند 1398

دیدن زیلو به کار و زندگی و مایملک تعبیر شده است و وجوه مختلفی دارد. اگر زیلوی او باز و نو و خوش نقش بود و بیننده خواب بببیند که روی آن نشسته است و به نگارش مشغول است، انسانی اهل علم است و قانع به داده روزی خداوند و شکر گزار نعمات الهی و اینکه کارش با مراد و زندگی اش به دلخواه جریان خواهد یافت. اگر زیلوی او لوله شده و بسته و در کناری گذاشته شده بود، حقی از او ضایع می شود و یا مالی را از دست می دهد و یا عمر او به زودی تمام خواهد شد.

تعبیر خواب زیره

تعبیر خواب زیره

یکشنبه 18 اسفند 1398

اگر از بوی زیره در خواب خوشتان آمد، به شما خبر خوبی می رسد و اگر به نظرتان بد بو باشد، خبری بد را دریافت خواهید کرد. اگر کسی در خواب زیره را دم کرده و همچون چای مصرف کرده و عصاره اش را می خورد، از بیماری به شفا می رسد. اگر زیره را در برنج یخته می خورد، در دخل و خرج خود حالت تعادل بر قرار می کند.

تعبیر خواب زیر زمین

تعبیر خواب زیر زمین

یکشنبه 18 اسفند 1398

آنلی بیتون می گوید : اگر خواب ببینید در زیرزمینی زندگی می کنید ، علامت آن است که احتمال دارد شهرت و ثروت خود را از دست بدهید.

تعبیر خواب زیر بغل

تعبیر خواب زیر بغل

یکشنبه 18 اسفند 1398

اگر کسی در خواب دید زیر بغلش پر از موهای زائد است و اقدام به زدودن آن کرد، از غم و اندوه رهایی می یابد. اگر اعتنایی نکرد، از سرزنش مردم هیچ ابائی ندارد. متصاعد شدن بوی خوش یا ناخوش از زیر بغل، دلیل بر باطن خوب یا بد شخص است. دیدن عیب در زیر بغل، دلیل بر بروز مشکلی برای بیننده است.

تعبیر خواب زیتون

تعبیر خواب زیتون

یکشنبه 18 اسفند 1398

اگر کسی زیتون را با نان می خورد، به فقر مبتلا می شود و اگر روغن زیتون تصفیه شده و پاک می خورد، خیر و منفعت می یابد. اگر زیتون در دهانش شور و تلخ آمد، با سختی و مشقت، سود اندکی عایدش می شود. رنگ زیتون نیز در خواب موثر است. اگر سیاه باشد غم و اندوه و رنجی است که به شما روی می آورد.

تعبیر خواب زیارت

تعبیر خواب زیارت

یکشنبه 18 اسفند 1398

اگر خواب ببینید که به زیارت حرم امامان و معصومین رفته اید، به ایمنی و آرامش خاطر خواهید رسید. زیارت هر یک از امامان در خواب، نشانه رضایت قلبی ارواح آن معصومین از بیننده خواب و نوشته شدن ثواب زیارت برای او است.

تعبیر خواب زَهرِه (مایع زرد کیسه صفرا)

تعبیر خواب زَهرِه (مایع زرد کیسه صفرا)

یکشنبه 18 اسفند 1398

محمد ابن سیرین می گوید: اگر کسی ببیند که زهره مردم می خورد، دلیل که خشم مردم فرو خورد. اگر ببیند که زهره دزدان می خورد، دلیل که بدخوی و خشمناک شود و سازگاری نکند.

تعبیر خواب زهر

تعبیر خواب زهر

یکشنبه 18 اسفند 1398

اگر کسی در خواب تنها جامی از زهر را دید، نظاره گر جنگ و آدمکشی بی جهت خواهد بود و اگر زهر بر لباس او ریخت، به همان اندازه خسارت خواهد دید. اگرخودش زهر را خورد، خشم خود را فرو می خورد یا ندامت می کشد.

تعبیر خواب زهار (زیر شکم)

تعبیر خواب زهار (زیر شکم)

یکشنبه 18 اسفند 1398

اگر کسی در خواب دید که زهار خود را تماشا می کند، آدمی است که در اندیشه عیش و عشرت با زنان، زمان زیادی را صرف می کند و برای رسیدن به این مقاصد به دنبال کسب مال و ثروت است و در حقیقت آدم عشرت طلبی است که در امور دینی، از نقصان و کمبود دیانت، محتاج توبه و بازگشت به سوی خداوند است.

تعبیر خواب زولبیا

تعبیر خواب زولبیا

یکشنبه 18 اسفند 1398

اگر کسی این خوردنی شیرین را فقط ببیند، آدمی است کوشا و اگر آن را خورد، شادی و کامیابی خواهد یافت. اگر کسی به او زولبیا داد و بیننده خواب از طعم آن لذت برد، سخنی شیرین از آن شخص می شنود و اگر زولبیا مطبوع نبود، سخنی ناروا و زشت می شنود.

تعبیر خواب زوزه

تعبیر خواب زوزه

یکشنبه 18 اسفند 1398

شنیدن صدای زوزه در خواب خوب نیست و به خبر بد تعبیر شده است. اگر صدای زوزه سگ در خواب بشنوید، خبری به شما می رسد لیکن امنیت می یابید. ولی شنیدن صدای زوزه گرگ تعبیرش این است که با شنیدن خبر بدی، دچار نا امنی می شوید. صدای زوزه شغال سخن بد و حرف یاوه مردم است که پشت سر شما می گویند.

تعبیر خواب زنگوله

تعبیر خواب زنگوله

یکشنبه 18 اسفند 1398

زنگوله از هر جنسی که باشد، چون صدای گوشخراشی دارد، به دعوا ، مرافعه و منازعه تعبیر می شود.

تعبیر خواب زنگ آهن (زنگار)

تعبیر خواب زنگ آهن (زنگار)

یکشنبه 18 اسفند 1398

محمد ابن سیرین می گوید: زنگار درخواب، غم و اندوه است و خوردن آن، دلیل بر هلاکت کند. فی الجمله در دیدن زنگ آهن، هیچ خیر و منفعتی نباشد.

تعبیر خواب زنده به گور کردن

تعبیر خواب زنده به گور کردن

یکشنبه 18 اسفند 1398

اگر کسی ببیند که زنده به گور می شود، تعبیرش این است که مرتکب اشتباهی شده است که در نتیجه آن اشتباه مورد اذیت و آزار دشمنان خود قرار خواهد گرفت. رهایی از گور، نشانه جبران اشتباهی است که بیننده خواب مرتکب شده است.

تعبیر خواب زنجیر

تعبیر خواب زنجیر

یکشنبه 18 اسفند 1398

اگر کسی ببیند زنجیر دارد، مرتکب گناهی خواهد شد یا گرفتاری برایش پیش خواهد آمد. اگر ببیند که زنجیر به گردن دارد، مظالم و دیونی بر ذمه اوست. اگر ببیند زنجیر بر دستهای خود دارد، به مال دیگران دست درازی می کند و یا کاری می کند که برایش گرفتاری پیش می آید.

تعبیر خواب زندان

تعبیر خواب زندان

یکشنبه 18 اسفند 1398

اگر کسی در خواب دید در زندان است و در پاهایش غل و زنجیر است در کار و شغلی که دارد، زمان طولانی می ماند و اگر دید او را به زندان می برند، از غم رهایی می یابد. اگر کسی دید در زندان است و زندان برای او نا آشنا است، احتمال مرگ او نزدیک است. اگر زندانی که در آن است، زندانیان را شکنجه می کنند و او را هم شکنجه می دادند، از گناه پاک می شود. اگر کسی خواب دید از زندان آزاد شده از غم و اندوه آزاد می شود.

تعبیر خواب زنبیل

تعبیر خواب زنبیل

یکشنبه 18 اسفند 1398

دیدن زنبیل در خواب به وجود زن یا خدمتکار صبور و عفیف در خانه و یا به مال و نعمت تعبیر شده است. اگر در خواب دیدید که زنبیلی خالی به دست دارید، کاری جدید را شروع می کنید که به شما سود خواهد رساند. همینطور است اگر زنبیل خالی را از کسی بگیرید و یا به کسی بدهید. ولی اگر ببینید که زنبیل سنگین و پر به دست دارید، به قدر سنگینی آن چیزی به دست می آورید یا اتفاق خوبی برایتان می افتد.

تعبیر خواب زنبور

تعبیر خواب زنبور

یکشنبه 18 اسفند 1398

اگر کسی در خواب دید که زنبوری او را گزید، آدمی آزار رسان او را ناراحت می کند و یا سخنان ناپسند از او می شنود. اگر کسی ببیند که تعداد زنبورها زیاد بود، تعبیر آن است که از جمعی از مردم فرومایه گرفتار و از آنان آزار می بیند. به تعبیر دیگر اگر مردی دید که در خانه او زنبورهای زیادی رفت و آمد می کنند، تعبیرش این است که زنانی سخن چین در خانه او رفت و آمد دارند و همسر او را به کجروی و بدکرداری تشویق می کنند و از شوهرش با وی بدگویی می کنند.