فرم درخواست

  • جهت درخواست استخاره، درخواست تعبیر خواب، ارسال سوال شرعی، اعتقادی، مشاوره و ... از فرم زیر استفاده کنید.
  • پس از ارسال درخواست، پاسخ در سریع ترین زمان ممکن به پست الکترونیک درج شده ارسال خواهد شد.
  • اطلاعات درج شده در این فرم، نزد ما محفوظ است و منتشر نخواهد شد.
  • خواهشمندیم متن خود را به زبان فارسی بنویسید، به درخواست های فینگلیش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
کد امنیتی

لیست تعبیر خواب حرف س

تعبیر خواب سینی

تعبیر خواب سینی

چهارشنبه 21 اسفند 1398

تعبیر دیدن سینی در خواب، زنی است که به شما خدمت می کند. اگر دیدید سینی نو و تمیز دارید می توانید به صداقت آن زن، معتقد و امیدوار باشید ولی اگر سینی کج و کوله و زشتی داشتید، زنی که به شما خدمت می کند نسبت به شما و زندگیتان صداقت لازم را ندارد.

تعبیر خواب سینه و سینه ریز

تعبیر خواب سینه و سینه ریز

چهارشنبه 21 اسفند 1398

اگر کسی در خواب سینه خود را صاف و روشن دید، از طرف خداوند علم و دانشی به او می رسد و اگر سینه خود را سیاه دید، نسبت به امور دینی بد کردار است. اگر علامت سبزی بر سینه خود دید، معارف دینی را فرا می گیرد. اگر سینه خود را پر مو دید، قرضدار می شود و اگر دید موهای سینه اش را می تراشد، قرضش را ادا می کند.

تعبیر خواب سینما

تعبیر خواب سینما

چهارشنبه 21 اسفند 1398

اگر در خواب ببینید کسی شما را به سینما دعوت می کند یا خودتان به سینما می روید یاهمراه کسی عازم سینما هستید دست به کاری می زنید که سودی عایدتان نمی کند ولی وقت شما را می گیرد. سینما نیز مثل سیرک اشتغال به امور تفننی است.

تعبیر خواب سیمرغ

تعبیر خواب سیمرغ

چهارشنبه 21 اسفند 1398

اگر کسی به خواب خود، سیمرغ ببیند، با بزرگان همنشینی و نشست و برخاست خواهد داشت و خود نیز آدمی دانا و پند دهنده به دیگران است و یا راه دانایان را خواهد پیمود. اگر دید سیمرغی به خانه او وارد شد، بزرگی به زودی به نزد او خواهد آمد و او از آن بزرگ سود خواهد برد. اگر سیمرغی بر بام خانه شما لانه کرده جاه و جلال خواهید یافت.

تعبیر خواب سیمان

تعبیر خواب سیمان

چهارشنبه 21 اسفند 1398

تعبیر دیدن سیمان در خواب، پیش آمدن کارهایی است که موجبات گرفتاری بیننده خواب را فراهم می کند. اگر ببینید که سیمان درست می کنید به کاری مشغول می شوید که موجب رنج و زحمت می شود. سیمان اگر سیاه باشد غم و اندوه است، اما اگر سرخ باشد شادی و نشاط است.

 تعبیر خواب سیل

تعبیر خواب سیل

چهارشنبه 21 اسفند 1398

اگر کسی در خواب ببیند که باران شدیدی بارید و سیل جاری شد، نشانه غضب خداوند بر آن سامان است که یا به صورت سیل و یا فتنه جنگ و جدال خواهد بود و اگر دید سیل بدون خسارت گذشت، فتنه ای با کمترین زیان در می گیرد ولی زود می گذرد. اگر سیل ویرانگر بود، زیان بسیار خواهد بود و جاری شدن سیل نسبت به محل وقوع نیز بی تاثیر نیست. اگر در محل کوچکی همچون دهی کوچک سیل آمد، زیان کمتر است و اگر در جایی وسیعتر سیل آمد، زیان بیشتر خواهد بود.

تعبیر خواب سیگار

تعبیر خواب سیگار

چهارشنبه 21 اسفند 1398

دیدن سیگار روشن و کشیدن آن در خواب، کوتاه شدن عمر و تلخکامی است. اگر کسی که سیگاری نیست، سیگار خاموش ببیند، موردی پیش می آید که باعث آزردگی خاطر او می شود.

تعبیر خواب سیکی (نوعی نوشیدنی سفید و مستی آور)

تعبیر خواب سیکی (نوعی نوشیدنی سفید و مستی آور)

چهارشنبه 21 اسفند 1398

دیدن چنین نوشیدنی حرام و خوردنش در خواب، خوردن مال حرام آنهم به ستم و ظلم است. داشتن آن در خانه وجه مفیدی ندارد و اگر کسی دید که آن را از خود دور می کرد، برای بیننده خواب بهتر است.

تعبیر خواب سیرابی

تعبیر خواب سیرابی

چهارشنبه 21 اسفند 1398

سیرابی در خواب، شفا از بیماری و نجات از سختی و سود و نفع است. دیدن سیرابی تمیز و پخته، بهتر از سیرابی خام و کثیف است . تعبیر سیرابی کثیف، مال حرام است.

تعبیر خواب سیر بودن

تعبیر خواب سیر بودن

چهارشنبه 21 اسفند 1398

اگر کسی در خواب خود را سیر دید، از مال دنیا بی نیازی دارد و اگر گرسنه بود، فقیر و نیازمند می شود و حالت تعادل که نه سیر باشد و نه گرسنه، برای بیننده خواب حالت رعایت امور در حد تعادل است.

تعبیر خواب سیر

تعبیر خواب سیر

چهارشنبه 21 اسفند 1398

اگر کسی در خواب در حال خوردن سیر بود، از بیماری شفا خواهد یافت و اگر سیر به کسی داد، از او به آن شخص زیان می رسد. اگر از کسی سیر دریافت کرد، از آن شخص به او زیان خواهد رسید. دیدن سیر به تنهایی، بی زیان است.

تعبیر خواب سیب زمینی

تعبیر خواب سیب زمینی

چهارشنبه 21 اسفند 1398

تعبیر دیدن سیب زمینی در خواب، به وجود آمدن شرایط مطلوب است. اگر کسی خواب ببیند سیب زمینی را می کارد، یا سیب زمینی می خورد، در زندگی سود و موفقیت عایدش خواهد شد. دیدن سیب زمینی خراب و یا گندیده در خواب، آینده ای نا موفق را خبر می دهد.

تعبیر خواب سیب

تعبیر خواب سیب

چهارشنبه 21 اسفند 1398

خوردن سیب در فصل و یا چیدن آن از درخت و خوردنش در فصل آن نیکو و در غیر فصل، بد است. سیب سبز نشانه برکت، سیب زرد نشانه بیماری، سیب سرخ هیجان و نشاط و سیب سفید تعبیرش سود بردن است.

تعبیر خواب سیاهدانه

تعبیر خواب سیاهدانه

چهارشنبه 21 اسفند 1398

سیاهدانه در دفع دردهای مفاصل اثر نیکو دارد و اگر کسی ببیند که سیاهدانه می خورد، از بیماری نجات خواهد یافت و اگر به کسی داد، خیرش به آن شخص می رسد. اگر فقط سیاهدانه را دید ولی آن را مصرف نکرد، تعبیرش غم و اندوه است.

تعبیر خواب سهره

تعبیر خواب سهره

چهارشنبه 21 اسفند 1398

سِهره: سیره ، پرنده ای کوچک و خوش آواز شبیه بلبل با پرهای زرد و سبز است.

تعبیر خواب سوهان

تعبیر خواب سوهان

چهارشنبه 21 اسفند 1398

اگر کسی ببیند که سوهان فلزی در دست دارد، اگر از وسایل کار وی باشد، به هر طریق که آن را بکار ببرد، خیر و یا شر نصیب او خواهد شد ولی اگر کسی خواب ببیند که با سوهان، زنگی از آهن آلات زنگ زده می زدود، غم و اندوه از دل دردمندی می زداید که سود آن را خواهد برد.

تعبیر خواب سوسنبر

تعبیر خواب سوسنبر

چهارشنبه 21 اسفند 1398

اگر کسی ببیند در زمینش سوسنبر سبز شد، و خود او در کاشت آن دخالتی نداشت، از شخص غریبه ای به او فایده ای می رسد. اگر خودش سوسنبر را کاشت، سعی دارد که در میان مردم نیکونام باشد. اگر سوسنبری که کاشته بود سبز و خرم از کار در آمد، توفیق حاصل می کند و در غیر این صورت به مراد خود نمی رسد.

تعبیر خواب گل سوسن

تعبیر خواب گل سوسن

چهارشنبه 21 اسفند 1398

گل سوسن در خواب، ایجاد اختلاف و بگو مگو در خانواده است. دیدن گل سوسن کبود به هیچ وجه در خواب خوب نیست. نهال سوسن در تعبیر، زن است و گل های این نهال رنج هایی هستند که زن برای بیننده خواب به وجود می آورد. اگر ببینید که نهال سوسن کاشته اید، زنی غمگین برای شما ناراحتی به وجود می آورد. دیدن سوسن سفید در خواب بهتر است. اگر در خواب ببینید که گل سوسن به کسی هدیه می دهید غمی برای او فراهم می کنید.

تعبیر خواب سوسمار

تعبیر خواب سوسمار

چهارشنبه 21 اسفند 1398

هر که در خواب سوسمار ببیند، با مردی قوی هیکل و نیرنگ باز آشنا می شود و آن مرد از او به حیله مالی را سرقت می کند. اگر سوسمار در حوالی منزلی صدا می کرد، در آن خانه مصیبت و ناراحتی خواهد آمد.

تعبیر خواب سوسک

تعبیر خواب سوسک

چهارشنبه 21 اسفند 1398

سوسک دشمنی ضعیف و پست، یا بیماری و ناراحتی است که موجب تکدر ذهن بیننده خواب می شود. کشتن سوسک خلاصی از ناراحتی و زحمت و پیروزی بر دشمن است ؛ اگر چه ضعیف و ناتوان باشد. دیدن سوسک های زیاد تشویش و نگرانی است به خصوص اگر در خانه خودتان باشد.