close
تبلیغات در اینترنت
لیست تعبیر خواب حرف ش

فرم درخواست

  • جهت درخواست استخاره، درخواست تعبیر خواب، ارسال سوال شرعی، اعتقادی، مشاوره و ... از فرم زیر استفاده کنید.
  • پس از ارسال درخواست، پاسخ در سریع ترین زمان ممکن به پست الکترونیک درج شده ارسال خواهد شد.
  • اطلاعات درج شده در این فرم، نزد ما محفوظ است و منتشر نخواهد شد.
  • خواهشمندیم متن خود را به زبان فارسی بنویسید، به درخواست های فینگلیش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
کد امنیتی

لیست تعبیر خواب حرف ش

تعبیر خواب شیطان

تعبیر خواب شیطان

جمعه 23 اسفند 1398

دانیال (ع) معتقد است که دیدن ابلیس در خواب، دلیل بر دشمنی است بی دین و دروغگو، فریبکار و بی شرم که همواره به مردم شر و فساد و تباهی می آموزد.

تعبیر خواب شیرینی

تعبیر خواب شیرینی

جمعه 23 اسفند 1398

اگر کسی در خواب شیرینی خورد و یا کسی به او شیرینی داد، شادی و روزی حلال و خشنودی و رضایت او را در بر خواهد داشت.

تعبیر خواب شیره انگور

تعبیر خواب شیره انگور

جمعه 23 اسفند 1398

اگر در خواب کسی از انگور شیره درست می کرد، مال حلالی با زحمت به دست می آورد ولی ثمره اش شیرین است. به تعبیر دیگر دیدن شیره انگور در خواب، ازدواج با زنی پاک و خوش اخلاق است و یا اگر کسی به او شیره انگور داد، عالمی است که علم به او می آموزد و از ثمره آن علم، سود مادی و معنوی به او خواهد رسید. اگر او به کسی شیره انگور داد، از او به آن شخص خیر و نیکویی می رسد.

تعبیر خواب شیرخشت (صمغ درخت)

تعبیر خواب شیرخشت (صمغ درخت)

جمعه 23 اسفند 1398

شیر خشت دیدن در خواب نیکوست و به روزی حلال تعبیر می شود. اگر کسی دید که در حال جمع آوری آن است، روزی حلال از راه زحمت بدست می آورد و اگر در خانه به مقدار زیاد داشت، از دارائی خود سود خواهد برد. پاک کردن و درست کردن شیر خشت و آماده کردن آن می تواند دلیل بر خدمت به خانواده نیز باشد.

تعبیر خواب شیر (لبنیات)

تعبیر خواب شیر (لبنیات)

جمعه 23 اسفند 1398

شیر خوراکی، در خواب نعمت و برکت است بخصوص اگر شیر حیوانات شناخته شده حلال گوشت باشد مثل شیر گاو و گوسفند و بز و غیره. اگر کسی در خواب خود را در حال دوشیدن شیر از حیوان حلال گوشتی دید، مال حلالی به او می رسد. تازگی و کهنگی شیر در خواب به مال زودرس و دیر رس تعبیر می شود.

تعبیر خواب شیر (حیوان)

تعبیر خواب شیر (حیوان)

جمعه 23 اسفند 1398

شیر در میان حیوانات به بعضی خصایل خوب معروف است. اگر کسی در خواب شیر قوی الجثه ای را دید که نسبت به او حالت حشم وحمله ندارد، از شخص بزرگی سود می برد. اما اگر شیر به او حمله کرد و او با شیر در آویخت، با مرد بزرگی خصومت پیدا می کند. اگر بر شیر غلبه کرد، در نبرد با دشمن فاتح خواهد بود.

تعبیر خواب شیر آب

تعبیر خواب شیر آب

جمعه 23 اسفند 1398

تعبیر شیر آب، معاش و طریقی است که امرار معاش می کنیم. اگر در خواب ببینیم شیر دستشوئی ما گرفته و هر چه می پیچانیم باز نمی شود، مشکلی در طریق امرار معاش برای ما به وجود می آید. اگر شیر را باز کنیم و آب زیادی از آن بیرون بزند، معاش ما فراخ می شود.

تعبیر خواب شهرستان

تعبیر خواب شهرستان

جمعه 23 اسفند 1398

اگر کسی در خواب دید که به شهرستانی آشنا وارد شد، به خیر و نعمت از آنجا دست پیدا می کند و اگر شهرستان ناآشنا بود، شخص غریبه ای با او رفاقت خواهد کرد که از او سود خواهد برد. اگر ساکن آن شهرستان غریب شد، به کاری تازه و نو دست پیدا می کند که برای او سودآور است. اگر به شهرستان آشنا اقامت کرد، به سفری دور و دراز می رود.

تعبیر خواب شهر

تعبیر خواب شهر

جمعه 23 اسفند 1398

اگر کسی ببیند به شهر شناخته شده ای وارد شد، به مرحله ای جدید از زندگی وارد می شود و ورود به شهر ناشناخته، و ماندگاری در آنجا متارکه با همسر است. اگر کسی در خواب از شهری به شهر دیگر در حرکت بود، در کار و زندگی سرگردان است. ورود از روستا به شهر، دست زدن به کاری پرسود است. اگر در زمستان دید از دهی به شهری رفته از ناراحتی به راحتی می رسد و خلاف آن معنای برعکس دارد.

تعبیر خواب شهادتین

تعبیر خواب شهادتین

جمعه 23 اسفند 1398

گفتن شهادتین در خواب نشانه این است که بیننده خواب، انسانی صالح و نیکوکار است و اگر آن شخص بدکردار است، توبه خواهد کرد و به سوی خدای متعال باز گردد.

تعبیر خواب شوره سر (سپوسه)

تعبیر خواب شوره سر (سپوسه)

جمعه 23 اسفند 1398

اگر کسی در خواب دید سرش پر از شوره شده است، به آفت و بلا نزدیک است یا به او از جانب کسی آسیبی وارد می شود. اگر شوره ها در حال فروریختن بودند، درحال خلاصی از رنج و سختی است.

تعبیر خواب شوربا

تعبیر خواب شوربا

جمعه 23 اسفند 1398

اگر کسی در خواب در حال خوردن شوربایی بود که طعم مطبوع داشت، اگر بیمار است به صحت و سلامتی باز می گردد و اگر شوربا طعم نامطبوع داشت، به بیماری اش افزوده می شود ولی طولانی مدت نیست.

تعبیر خواب شنگرف (نوعی سنگ در معدن جیوه)

تعبیر خواب شنگرف (نوعی سنگ در معدن جیوه)

جمعه 23 اسفند 1398

اگر کسی در خواب دید که شنگرف خورد، به غم مبتلا می شود ولی اگر از خود دور کرد، از رنج و بلا خلاصی خواهد یافت. اگر با آن نقاشی آدمهای برهنه می کشید، به لهو و لعب می پردازد و اگر آیات خدا را با آن می نوشت، عاقبت به خیر می شود.

تعبیر خواب شنبلیله

تعبیر خواب شنبلیله

جمعه 23 اسفند 1398

معبران شنبلیله را به ناصح و مربی خشن و دلسوز که با زبان تلخ انسان را نصیحت می کند ولی شنونده را می رنجاند تعبیر کرده اند. اگر در خواب شنبلیله ببینیم، چه بخوریم، چه پاک کنیم، چه بخریم و چه از مزرعه بکنیم یا کسی به ما بدهد، فرق نمی کند، به هر حال چنین کسی در زندگی ما پیدا می شود.

تعبیر خواب شنا کردن

تعبیر خواب شنا کردن

جمعه 23 اسفند 1398

اگر کسی در خواب خود را در حال شنا کردن در استخر بزرگ یا آبی پاک و زلال دید، درنعمت و شادی غوطه خواهد خورد ولی اگر آب گل آلود و کدر بود، معنی آن برعکس است. اگر در آب رودخانه شنا می کرد، خوشی زود گذری به او خواهد رسید و اگر در دریایی آرام شنا می کرد، زندگی اش در آرامش است. اگر در دریای مواج شنا می کرد و اسیر طوفان و موج دریا شد که نزدیک به غرق شدن بود، در کاری وارد می شود که سرتاسرآن کار زحمت و رنج و بدنامی است. شیرجه‌ زدن‌ در خواب ‌ نشان‌ دهنده‌ آن‌ است‌ که‌شما در تلاشید تا به‌ کنه‌ و عمق‌ یک‌ موقعیت‌ موجود در زندگی‌تان‌ پی‌ ببرید.

تعبیر خواب شن

تعبیر خواب شن

جمعه 23 اسفند 1398

شن اگر ریز باشد، گرفتاری است و وبال به خصوص اگر بر زمین ریخته شده و بیننده خواب قصد عبور از روی آن را داشته باشد. اگرشن در کفش و لای انگشتان ما برود و زیر پایمان فشرده شود، ابتلا به مشکلات رنج آور و دست و پاگیر است. اما اگر شن درشت باشد (ریگ) پول است و معبران به خصوص ریگ را به سکه تعبیر کرده اند.

تعبیر خواب شمع و شمعدان

تعبیر خواب شمع و شمعدان

جمعه 23 اسفند 1398

اگر کسی در خواب دید خانه اش خاموش است و با شمع خانه را روشن کرد، منفعت به او نزدیک است و اگر دید به خانه که آمد کسی در خانه اش شمع روشن کرده و کسی هم در خانه نیست، و روشن کننده شمع را هم نمی شناسد، خداوند متعال به او عنایت دارد و به او خیر و برکت و منفعت خواهد رسید. اگر شمع ها تمام خانه را روشن کرده بودند و جای تاریکی دیده نمی شد، خیر و نعمت فراوان است.

تعبیر خواب شمشیر

تعبیر خواب شمشیر

پنجشنبه 22 اسفند 1398

تعبیر دیدن شمشیر در خواب، قدرت و برندگی و کارآیی صاحب شمشیر است. اگر کسی در خواب دید شمشیری در غلاف و به کمر بسته، آدمی جوانمرد و با مروت است که با وجود قدرت بر کسی ظلم نمی کند. اگر شمشیر بدون غلاف بر کمر وی آویزان بود، آدمی شرور و ظالم است و با هر کسی که بتواند ستیزه می کند.

تعبیر خواب شلوار

تعبیر خواب شلوار

پنجشنبه 22 اسفند 1398

اگر کسی درخواب شلوار خود را به اندازه بدن پوشیده بود و گشاد و تنگ نبود، کاری را به درستی و صحت انجام می دهد و اگر شلوار تنگ بود، بر او سخت خواهد گذشت و به بیننده خواب کارهایی تحمیل می شود که نمی پسندد. اگر شلوار گشاد بود، سستی و تنبلی و کاهلی در کار است و روابط بیننده خواب با همسرش رو به سردی می رود.

تعبیر خواب شلغم

تعبیر خواب شلغم

پنجشنبه 22 اسفند 1398

اگر کسی در فصل، شلغم پخته می خورد، آدم محتاطی است و اگر شلغم خام می خورد، آدم بی پروایی است. اگر شلغم به کسی داد و یا از کسی گرفت، اگر خام بود، رحمت رساندن به یکدیگر است و اگر پخته بود، سود بردن از یکدیگر تعبیر شده است. دیدن شلغم در خواب نشانه تنفر و انزجار آمیخته با غم و ناراحتی است.