فرم درخواست

  • جهت درخواست استخاره، درخواست تعبیر خواب، ارسال سوال شرعی، اعتقادی، مشاوره و ... از فرم زیر استفاده کنید.
  • پس از ارسال درخواست، پاسخ در سریع ترین زمان ممکن به پست الکترونیک درج شده ارسال خواهد شد.
  • اطلاعات درج شده در این فرم، نزد ما محفوظ است و منتشر نخواهد شد.
  • خواهشمندیم متن خود را به زبان فارسی بنویسید، به درخواست های فینگلیش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
کد امنیتی

لیست تعبیر خواب حرف ص

تعبیر خواب قلیه

تعبیر خواب قلیه

جمعه 01 فروردين 1399

اگر کسی در خواب دید که خوراک قلیه می خورد و مطبوع بود، سود زیادی می برد. قلیه اگر از گوشت گوسفند بود، سود آن کمتر از گوشت گاو است. قلیه از گوشت حیوانات حرام گوشت، مال حرام است.

تعبیر خواب عقیق

تعبیر خواب عقیق

دوشنبه 26 اسفند 1398

اگر کسی در خواب عقیق داشت و آن را در نگین انگشتری زده بود و از اسماء الهی بر آن حک کرده بود و در دست داشت، مردی است که به خداوند و اوامر وی پایبند است و برای بیننده چنین خوابی خیر و خوشی پیش می آید و کارش گشاده و روزیش فراخ می گردد.

تعبیر خواب صوفی شدن

تعبیر خواب صوفی شدن

شنبه 24 اسفند 1398

هر که در خواب ببیند که به سلک صوفیان پیوسته و خود را در خانقاه و در جمع سالکان ببیند، از دنیا و زرق و برق فریبنده آن دست کشیده و در امر آخرت کوشا است تا به سعادت و رستگاری دست پیدا کند و خارج شدنش از مجمع صوفیان، خروج از مرام و مسلک طریقت است.

تعبیر خواب صورت (رو، رخساره)

تعبیر خواب صورت (رو، رخساره)

شنبه 24 اسفند 1398

هر که در خواب صورت خود را زشت ببیند، باید به باطن و ظاهرش توجه کند و از اعمال زشت توبه کند. اگر صورت خود را زیبا دید، کردار و اعمال او پسندیده و مورد قبول مردم است. شخصی که صورت خود را بر افروخته ببیند، نهادی خشمگین و عصبانی دارد. دیدن رو و صورت در خواب ، به آبرو و طینت در بیداری تعبیر می شود.

تعبیر خواب صندوق

تعبیر خواب صندوق

شنبه 24 اسفند 1398

داشتن صندوقی نو در خواب، دلالت بر همسری زیبا و عفیف و رازنگهدار است که هر که در خواب چنین صندوقی ببیند، چنین زنی نصیب او خواهد شد. به تعبیری دیگر صندوق، دوست رازدار و یک رنگ است. اگر خواب ببینید صندوقی آهنین دارید یا زنی رازدار دارید یا دوستی قابل اعتماد. اگر در خواب ببینید که در صندوقی را گشودید و از درون آن چیزی بیرون آوردید که فکر نمی کردید در صندوق باشد و از دیدن آن خوشحال شدید صاحب فرزند می شوید.

تعبیر خواب صندلی

تعبیر خواب صندلی

شنبه 24 اسفند 1398

دیدن صندلی در خواب بسته به محکم و یا لزران بودن آن می‌تواند تعابیر متفاوتی داشته باشد. البته این نکته را در نظر بگیرید که صندلی بایستی از اجزای اصلی و یا محوریت خواب قرار گرفته باشد تا بتوان از تعابیر آن استفاده کرد.

تعبیر خواب صندل

تعبیر خواب صندل

شنبه 24 اسفند 1398

صندل چوب خوشبویی است که اگر کسی در خواب ببیند صندل داشت، مردم او را تمجید می کنند و صندل سفید داشتن، سود بردن از طرف شخص بزرگی است.

تعبیر خواب صنج زدن

تعبیر خواب صنج زدن

شنبه 24 اسفند 1398

اگر کسی در خواب دید صنج می زند، کلامی باطل خواهد شنید و دیدن صنج و چنگ و چغانه به همراه یکدیگر ، نشانه رسیدن خبری مصیبت آور است. اگر کسی در خواب صنج را شکست، ار دروغ گویی توبه خواهد کرد.

تعبیر خواب صلیب

تعبیر خواب صلیب

شنبه 24 اسفند 1398

صلیب علامت نصار است و اگر مسلمانی در خواب دید که صلیب دارد و یا صلیب به او دادند، دلیل آن است که در کار دینش اشکالی وجود دارد و به سوی گناه رغبت دارد. بوسیدن و پرستیدن صلیب شرک به خداوند است.

تعبیر خواب صمغ

تعبیر خواب صمغ

شنبه 24 اسفند 1398

اگر کسی در خواب از درختی که متعلق به خود او است صمغ جمع می کرد، سودی به او می رسد و اگر از درخت دیگری صمغ می گرفت، و بدون اجازه صاحبش چنین کاری می کرد، تمایل به کسب مال حرام دارد.

تعبیر خواب صلوات

تعبیر خواب صلوات

شنبه 24 اسفند 1398

صلوات فرستادن به رسول خدا (ص) در خواب، بر آورده شدن حاجات انسان است و ازدیاد روزی و خوشی و خیر در کارهاست.

تعبیر خواب صف

تعبیر خواب صف

شنبه 24 اسفند 1398

معبرین غربی گویند: دیدن صف در نشانه شرمنده شدن و خجالت کشیدن از شخصی است که به شما نزدیک (دوست صمیمی، همکار و...) است. شما بایستی به این موضوع توجه بیشتری از خود نشان دهید.

تعبیر خواب صرافی (خرید و فروش پول)

تعبیر خواب صرافی (خرید و فروش پول)

شنبه 24 اسفند 1398

صرافی کردن در خواب، طمع کاری کردن و آزمندی و حرص مال دنیاست. ولی اگر صرافی را در خواب دید که آدم درستکاری است که صرافی می کند، از راه تجارت مال به دست می آورد.

تعبیر خواب صدف

تعبیر خواب صدف

شنبه 24 اسفند 1398

محمد ابن سیرین می گوید: اگر کسی ببیند که صدف داشت، داشتن خادم و یا خادمه نیکوکار است و مفقود کردن آن، ترک خدمت او است.

تعبیر خواب صدقه

تعبیر خواب صدقه

شنبه 24 اسفند 1398

صدقه دادن به هر صورت در خواب خوب و نافع است. اگر صدقه را شخص عالمی می داد، بقیه عمرش از او به مردم و خودش فایده می رسد و اگر بزرگی ببیند که صدقه می دهد، عدالت می کند و عدالتش مردم را خشنود می سازد. اگر خواب ببینید دیگران به شما صدقه می دهند، بعد از مدتی سختی کشیدن به راحتی و آسودگی خواهید رسید.

تعبیر خواب صدای حیوانات

تعبیر خواب صدای حیوانات

شنبه 24 اسفند 1398

اگر حیوانات صدا می کردند و صدایشان شبیه زاری و حالت اندوه داشت، در آن دیار مصیبتی وارد خواهد شد. شنیدن بانگ جانوران بخصوص چهار پایان حلال گوشت و مفید در خواب نیکو است.

تعبیر خواب صدای انسان

تعبیر خواب صدای انسان

شنبه 24 اسفند 1398

اگر کسی از راه دور شنید که او را صدا می زنند ولی کسی را نمی بیند، مرگ او نزدیک است و اگر جواب صدا را نداد، به بیماری نزدیک است. اگر صدای شیون و گریه شنید، به او خبر خوش خواهد رسید. اگر صدای ناله را بشنود، حرف ناسزایی خواهد شنید. اگر صدای شبیه نیایشی به درگاه خداوند بشنود، حاجتش برآورده خواهد شد. اگر دشنام شنید، مالی و یا چیز مکروهی به او می رسد.

تعبیر خواب صُحُف ابراهیم (ع)

تعبیر خواب صُحُف ابراهیم (ع)

شنبه 24 اسفند 1398

اگر کسی در خواب دید که صحف ابراهیم (ع) را می خواند به راه راست هدایت خواهد شد و اگر کسی برای او می خواند، از جانب آن شخص هدایت می یابد.

تعبیر خواب صخره

تعبیر خواب صخره

شنبه 24 اسفند 1398

دیدن صخره در خواب، نشانه وجود موانع سنگین و مشکل زا در زندگی و بالا رفتن از صخره، نشانه انجام حرکتی با سعی فراوان برای رهایی از محیط های مایوس کننده و مشکلات زندگی است.

تعبیر خواب صحرا

تعبیر خواب صحرا

شنبه 24 اسفند 1398

اگر بیننده خواب خود را در صحرایی بی آب و علف ببیند، زیان و خسارت است ولی اگر در بیابانی دید که وسیع و سبز و خرم است، از افراد بزرگ به او خیر و منفعت خواهد رسید. اگر در صحرا از گیاهان بی ثمر مثل خار انباشته بود، فرمانروایی ظالم بر آن دیار حاکم خواهد شد.